Kansengelijkheid moet al op lagere scholen beginnen

02-12-2021

Ervaring leert dat onderwijs een centrale rol speelt om kansenongelijkheid effectief tegen te gaan.  Lees meer hierover op:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/kansengelijkhei...

Toetsingskader ter voorkoming van etnisch profileren

02-12-2021

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een toetsingskader ontwikkeld om ethnisch profileren te voorkomen. Steeds vaker blijkt namelijk dat overheidsinstaties zoals de belastingdienst, de politie en gemeenten risicoprofielen hebben ingebouwd in hun systemen en contacten met burgers die discriminerend kunnen uitpakken. Lees meer hierover op: 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/beslisboom-om-etnisch-p...

Impact Award 2021 uitgereikt

18-11-2021

Op 9 november j.l. kreeg hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit en lid van de Raad van Toezicht van Movisie de Impact Award 2021 uitgereikt voor haar belangrijke bijdrage aan de maatschappij door onderzoek naar diversiteit en vluchtelingen. Lees hier het interessante interview daarover:  https://www.movisie.nl/artikel/halleh-ghorashi-verandering-komt-kleine-m...

 

 

Over mantelzorgers met een multiculturele achtergrond

15-11-2021

De vergrijzing zorgt er ook voor dat er steeds meer oudere Nederlanders zijn met een migratieachtergrond. Over mantelzorgers voor die groeiende groep gaat dit artikel: https://www.movisie.nl/artikel/ondersteunen-mantelzorgers-verschillende-...

Defensie verplicht cursus diversiteit en inclusie

13-11-2021

Vanaf volgend jaar worden cursussen diversiteit en inclusie vast onderdeel van de militaire opleiding, heeft het Ministerie van Defensie bekend gemaakt. Die hoopt daarmee een grote "cultuurverandering" binnen het defensie-apparaat te bereiken. Momenteel worden in de defensietop slechts 5 van de 87 functies bekleed door een vrouw.

Grote verschil inburgering onrechtvaardig en onwerkbaar

10-11-2021

Wethouders van de vier grote steden hebben hun zorgen geuit over de overgang naar een nieuw stelsel van inburgering dat binnenkort wordt geintroduceerd. Vanaf 1 januari a.s. worden gemeenten namelijk weer verantwoordelijk voor inburgering van statushouders maar ongeveer 11.000 mensen moeten nog inburgeren onder het oude, veel bekritiseerde stelsel. Dat is onrechtvaardig en onwerkbaar vinden de vier grote    (en vele andere) gemeenten van ons land. Ze willen dan ook dat alle statushouders onder de nieuwe wet vallen. In het oude systeem kregen inburgeraars veel te veel zelfstandigheid en dat leidde tot wantoestanden werd al in 2018 geconcludeerd.

Nationale actie Stop Geweld tegen Vrouwen

01-11-2021

De Nederlandse Vrouwenraad, kortweg NVR, is een landelijke actie gestart om de petitie Stop Geweld tegen Vrouwen te ondertekenen. Daarmee bundelt ze haar krachten met lidorganisaties om de positie en participatie van de vrouw te versterken want dat is anno 2021 nog steeds hard nodig. De NVR vertegenwoordigt als koepelorganisatie maar liefst 1 miljoen vrouwelijke leden maar indirect natuurlijk de helft van ons land. Lees meer hierover op:  https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php

Bestaansonzekerheid is funest voor welbevinden en gezondheid

27-10-2021

Onderzoek wijst uit dat mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau gemiddeld ongezonder en korter leven. Met alle gevolgen vandien voor de betroffen persoon en familie zoals onnodig lijden en verdriet maar ook voor de samenleving als totaal door fors hogere zorgkosten. Vaak geldt deze situatie voor mensen met een migratieachtergrond en dan vooral de ouderen onder hen. Het herstel van die gezondheidsachterstanden vraagt om meer investeringen in leefomgeving en bestaanszekerheid.

Lees meer hierover op:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bestaansonzekerheid-is-...

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/groter-armoederisico-on...

 

Pagina's

realisatie solide