Meldingen van discriminatie blijven stijgen in Limburg

13-01-2022

 Directeur Chris Baltussen van Antidiscriminatievoorziening Limburg vindt het verontrustend dat afgelopen jaar opnieuw het aantal meldingen van discriminatie in Limburg is gestegen. In 2021 lag dat aantal op 530 en dat is zo´n twintig meer dan het jaar ervoor. In eerste instantie is vier procent geen noemenswaardige stijging maar wel als in aanmerking genomen wordt dat er in 2020 twee specifieke incidenten speelden terwijl vorig jaar het vooral individuele meldingen betrof. Die stijging illustreert de verharding die al enige tijd in de Limburgse samenleving speelt. Meer informatie hierover vindt u hier: 

https://www.advlimburg.nl/nieuwsoverzicht/2022/01/07/meldpunt-discrimina...

Migrantenouderen gebruiken relatief weinig (thuis)zorg

12-01-2022

 Lees hierover meer in het artikel van Kenniscentrum Integratie en Samenleving: https://www.kis.nl/publicatie/infographic-diversiteitsensitieve-zorg?utm...

Drie nieuwe kabinetsleden met een migratieachtergrond

10-01-2022

Meer dan ooit tevoren kent het nieuw aangetreden kabinet Rutte4 drie leden met een migratieachtergrond, te weten Gunay Uslu, Staatssecretaris Cultuur en Media die een Turkse achtergrond heeft, Franc Weerwind, Minister van Rechtsbescherming met een Antilliaanse achtergrond en Dilan Yesilgöz, Minister van Justitie met een Turks-Koerdische achtergrond.  

Maastricht scoort laag in internationale expat ranking

07-01-2022

Ieder jaar verkiest een groep van maar liefst zo´n 12.000 internationale expats uit 186 verschillende landen welke zestig steden hoog of laag scoren met betrekking tot vier aspecten van verblijf, te weten: 1. kwaliteit van leven zoals klimaat, openbaar vervoer, verschillende omgevingsfactoren, veiligheid, medische zorg etc. 2. inburgering zoals verhuizen, het gemak waarmee je lokale vrienden maakt, vriendelijkheid van de bevolking en taalgebruik 3. alles wat te maken heeft met werk en carrieremogelijkheden en tenslotte 4. alle financiele aspecten zoals onder andere koopkracht, betaalbare woongelegenheid en het verkrijging van een hypotheek 

De ranking van de vier Nederlandse steden die in de lijst voorkomen is: 1. Den Haag, 2. Rotterdam, 3. Amsterdam en 4. Maastricht. Helaas scoort Maastricht op plaats 50 ook heel mager op de totale lijst van steden. Voor meer informatie:  https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/find-out-which-dutch...

 

 

Nog altijd onbalans in werk en zorg tussen vrouwen en mannen

06-01-2022

Onderzoek toont aan dat er nog altijd een onbalans bestaat in werk en zorgtaken tussen mannen en vrouwen.  Reden waarom verschillende maatschappelijke (vrouwen)organisaties zich inzetten voor een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen om werk en zorg te combineren. Meer hierover op: https://www.movisie.nl/publicatie/toolbox-zorg-werk-balans?utm_campaign=...

Veel vragen over algoritmegebruik van gemeenten

30-12-2021

Het gebruik van algoritmen is niet meer weg te denken bij complexe administratieve systemen van de overheid, zowel landelijk als op gemeentelijk nivo. Daarover komen steeds meer vragen zoals met welk doel ze worden gebruikt en of er wel voldoende controle is en door wie. Slachtoffers zijn meer dan gemiddeld kwetsbaar zoals burgers met een migratieachtergrond zo is gebleken in de Toeslagenaffaire. Daarom is het goed dat er in het nieuwe regeerakkoord sprake is van het aanstellen van een algoritmenwaakhond.

Lees meer hierover op:  https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vragen-over-algoritmeg...

Aandacht voor migrantenouderen met dementie

30-12-2021

 Steeds meer burgers met een migratieachtergrond bereiken een leeftijd waarop dementie een rol gaat spelen. Hoe daarmee om te gaan leest u in dit artikel:  https://www.movisie.nl/artikel/extra-aandacht-migrantenouderen-dementie?...

Burgers met een niet-westerse migrantieachtergrond extra kwetsbaar

23-12-2021

 De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft na onderzoek vastgesteld dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een veel groter risico lopen om in geldproblemen te komen. Redenen zijn onder andere dat hun onderwijsniveau gemiddeld lager ligt, dat ze doorgaans minder verdienen, minder vaak een vast contract hebben en vaak niet op de hoogte zijn van allerlei steunmaatregelen. Voor de ouderen onder hen geldt dat ze vaak een AOW-gat hebben omdat ze niet de volledige opbouwperiode in Nederland hebben gewoond en gewerkt. De AFM vraagt om meer aandacht voor al deze problemen, bijvoorbeeld al tijdens de inburgeringsperiode.   

Financieel ontzorgen van inburgeraars blijft zorgelijk

23-12-2021

Belofte
De afgelopen drie jaar experimenteerden bijna honderd gemeenten met onderdelen van het inburgeringsstelsel dat vanaf volgend jaar ingaat. Uit een overkoepelende evaluatie van die pilots, die onlangs verscheen, komen positieve ervaringen naar voren, die de belofte van de nieuwe wet lijken te onderschrijven. Maar er zijn ook nog de nodige onopgeloste knelpunten.

Complex
Eén daarvan is het financieel ontzorgen van inburgeraars. Dat houdt in dat de gemeente in het begin van het inburgeringsproces gedurende zes maanden de betaling van vaste lasten overneemt van de statushouder. Ook wordt er gewerkt aan de financiële zelfredzaamheid van de inburgeraar, zodat het ontzorgen na zes maanden niet meer nodig is. Dit onderdeel van de nieuwe wet is in de praktijk echter 'complex en foutgevoelig'.

Toeslagen
Het regelen van de geldzaken van een startende inburgeraar blijkt namelijk nogal ingewikkeld, merkten de gemeenten. Een bijstandsuitkering zonder toeslagen is niet genoeg om van te leven, maar het aanvragen en toekennen van toeslagen kan een aantal maanden duren. Daardoor is er vaak in de eerste maanden nauwelijks financiële ruimte. 'Je kunt niet 15 euro leefgeld voor een maand uitkeren', aldus een projectleider bij een van deelnemende gemeenten. 'Maar dat was op een gegeven moment wel de situatie.'

Oplossing
Het ontzorgen levert voor zowel inburgeraars als uitvoerende ambtenaren stress op. Er gaat veel tijd zitten in het 'ad hoc reageren op situaties die zich voordeden rondom het financieel beheer'. Voor sommige statushouders zorgt de geldstress ervoor dat ze zich minder goed op het inburgeren kunnen focussen. De pilotgemeenten vonden wel oplossingen, zoals het verlenen van overbruggingskredieten, maar geen van de gemeenten was daarmee echt tevreden.

Duaal
Over een aantal andere onderdelen zijn gemeenten en inburgeraars positiever gestemd. Duale trajecten bijvoorbeeld, waarbij het leren van de taal wordt gecombineerd met begeleiding naar werk, bleken overwegend goed te lopen. De trajecten dragen bij aan de taalvaardigheid, werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid van deelnemers. Wel zijn er knelpunten wat betreft het vinden van geschikte werkplekken.

Zelfredzaam
Ook komen in de pilots vraagstukken rondom begeleiding en zelfredzaamheid naar boven. Aan de ene kant wordt intensieve persoonlijke begeleiding gezien als belangrijke succesfactor voor het slagen van de inburgering. Aan de andere kant is het belangrijk dat de inburgeraar zo snel mogelijk zelfredzaam wordt. 'Voor gemeenten is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen het praktisch helpen van inburgeraars en het stimuleren van zelfredzaamheid', aldus de onderzoekers.

Gedifferentieerd
Ten slotte worstelen gemeenten met de mate waarin maatwerk kan worden geboden. Omdat er grote verschillen zijn tussen inburgeraars, is maatwerk een van de centrale principes van het nieuwe stelsel. Gemeenten hebben dan ook goede ervaringen opgedaan met het werken in kleine groepen die zijn ingedeeld naar bepaalde kenmerken. Het uitvoeren van zo'n gedifferentieerde aanpak vraagt echter wel om voldoende middelen en capaciteit.

Opgave
De nieuwe Wet inburgering betekent een ingrijpende verandering in de manier waarop statushouders inburgeren in Nederland. Het Sociaal Planbureau concludeerde eerder al dat het succes ervan valt of staat bij de uitvoering. 'Je gaat pas echt verschil maken als je je uitvoering op orde hebt', zei bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie Jaco Dagevos daarover. Gezien de moeite die het de pilotgemeenten kostte om maar één onderdeel van de nieuwe wet goed uit te voeren, wordt de invoering van het héle stelsel op 1 januari 2022 een flinke opgave. (Overgenomen uit www.binnenlandsbestuur.nl)

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

 

Pagina's

realisatie solide