Geneeskundestudent Hamed vaccineert vluchtelingen in azc

06-08-2021

Op dezelfde locatie bij azc in Baexem waar zijn ouders zo`n 25 jaar geleden aan een nieuw leven begonnen als migranten in Nederland, vaccineert hun 22-jarige zoon Hamed die geneeskunde studeert, nu nieuwe vluchtelingen. De familie van Hamed is destijds uit Afghanistan gevlucht voor de Taliban. In zijn nieuwe vaderland wil hij graag een bijdrage leveren aan de samenleving.

Hoe langer in NL, deste minder het vertrouwen in publieke instanties

05-08-2021

Dat meldt het publieke magazine voor overheidsbestuurders Binnenlands Bestuur. De vertrouwenskloof daalt bij burgers met een niet- westerse migratieachtergrond naarmate men langer in ons land woont. Bij niet-westerse migranten tot vijf jaar verblijf begint hun vertrouwen in ambtenaren relatief hoog bij 58 procent. Bij de groep die 40 jaar of langer in Nederland woont, ligt het vertrouwen met 43 procent zelfs lager dan bij de 'Nederlandse' groep dat 45 procent is. Al met al geen beste cijfers voor beide groepen Nederlandse burgers.

Kansenongelijkheid begint al in de wieg

24-07-2021

Uit nieuw onderzoek blijkt dat achterstand van kinderen van armere ouders al begint in de vroegste levensjaren. Verschillen in gewicht, taalvaardigheid en de mate waarin kinderen direct of indirect te maken krijgen met diverse psychische en sociale problemen tonen aan dat de kloof tussen arm en rijk al veel vroeger begint dan eerder gedacht. Zo hebben baby`s van ouders met een laag inkomen een relatief hoger gewicht, onder andere veroorzaakt door slechtere voeding.

Onderzoekers van de Erasmus School van Economics die al eerder geografische kansenongelijkheid in kaart hebben gebracht                              (Kansenkaart.nl) hebben nu specifiek gekeken naar jonge kinderen. Uit hun studie blijkt duidelijk hoe ongelijkheid al in de eerste kinderjaren ontstaat. Een ander opvallend fenomeen is dat kinderen van laagverdienende ouders meer moeite hebben om een zin van twee samenhangende woorden uit te spreken dan kinderen uit meer welstandige gezinnen. Al met al een onthutsend onderzoek waarover nog veel zal worden gesproken hoe dit te veranderen.  

Stagediscriminatie in MBO blijft hardnekkig probleem

20-07-2021

Belangenvereniging JOB (Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs) rapporteert dat vooral MBO studenten met een migratieachtergrond nog steeds naast een stageplek grijpen vanwege discriminatie. En als ze die stageplek wel krijgen is er vaak sprake van discriminerende opmerkingen op het werk en zelfs uitsluiting. De overheidscampagne die dat moet tegengaan komt maar moeizaam van de grond en heeft vooralsnog weinig effect. Met name de meldingsprocedure bij het officiele meldpunt kost te veel tijd en is te formeel. Deze klachten zijn niet nieuw: uit een eerder rapport van het Verweij-Jonker Instituut blijkt dat een student van bijvoorbeeld Nederlands-Marokkaanse komaf tot zeven keer vaker werd afgewezen dan een student met een Nederlandse naam. En dat probleem komt ook nog eens bovenop het grote probleem van een fors stagetekort vanwege de coronacrisis.

Stereotype benadering van migrantenouderen laat te wensen over bij zorgbehoeften

15-07-2021

 Ieder mens is uniek en daarom blijkt ook een specifieke culturele migratieachtergrond niet alleenbepalend te zijn bij individuele zorgbehoeften. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/stereotype-benadering-migrantenouderen-do...

Tips en richtlijnen voor terminologie van inclusief woordgebruik

06-07-2021

Het heeft een lange tijd en verschillende tussennamen geduurd voordat een gastarbeider een allochtoon werd genoemd en daarna iemand met een "migratieachtergrond". En ook die laatste naam staat steeds meer ter discussie. Het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) heeft een document samengesteld met richtlijnen en tips voor wat op dit moment geldt als correct en geaccepteerd taalgebruik m.b.t. diversiteit en inclusie. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/terminologie-inclusieve-communicatie?utm_medium=email

1 juli Keti Koti oftewel de jaarlijkse herdenking van slavernijleed

01-07-2021

Velen zullen met ongeloof reageren als ze horen dat Suriname eerder onderdeel uitmaakte van Nederland dan de provincie Limburg maar toch is dat het geval. Aan dat feit uit ons nationale verleden werd tot voor kort weinig tot geen aandacht besteed. In het kader van de slavernijherdenking die ieder jaar op de eerste julidag wordt gehouden onder de naam Keti Koti, hebben de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht alvast voorgesteld om er in de toekomst een nationale bevrijdings-, en herdenkingsdag van te maken. Meer hierover op:  https://www.movisie.nl/artikel/1-juli-keti-koti-suriname-hoorde-eerder-n...

Ook nieuw is dat onze regering het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden heeft gevraagd om een advies uit te brengen over erkenning en herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Een rapprt daarover is inmiddels uitgebracht aan de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Ollengren. Lees meer hierover op: https://www.kis.nl/artikel/commissie-brengt-advies-uit-over-erkenning-sl...

Bovengenoemde zaken zullen ongetwijfeld ook meespelen als er gesproken gaat worden over het al dan niet aanpassen van het Sinterklaasfeest in ons land, een dilemma waar vele gemeenten in ons land mee worstelen.

 

Vijf praktische tips ter bevordering van gendergelijkheid en LHBT acceptatie

01-07-2021

Ondanks dat er in de loop der jaren al veel is bereikt, bestaat er tegelijkertijd toch nog steeds discriminatie ten aanzien van genderverschillen en LHBT acceptatie. Vandaar dat het goed is om deze vijf praktische tips ter harte te nemen om in gesprekken op het werk of in andere situaties de nog overgebleven taboes te doorbreken. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/gendergelijkheid-lhbt-acceptatie-bevorder...

Conferentie Diversiteit en Inclusie op de Werkvloer

18-06-2021

Op donderdag 1 juli 2021 organiseren het Provinciaal Platform Voor Diversiteit en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit de conferentie Diversiteit en Inclusie op de Werkvloer. Daarbij wordt onder leiding van dagvoorzitter Pauline Smeets gedebatteerd over hoe u door een inclusieve organisatie meer diversiteit creëert. Maar ook komen ter sprake: wat is een inclusieve organisatie? Start je met diversiteit of inclusie?  Hoe maak je de organisatie inclusiever?

Locatie: Congrescentrum “Het Forum”, Elmpterweg 50, Roermond

Pagina's

realisatie solide