Armoedeconferentie Aanzet

21-01-2018

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen werd afgelopen zaterdag 20 januari in Stay-Okay het burgerinitiatief "Aanzet" gehouden waarbij aandacht werd gevraagd voor de armoedeproblematiek in de gemeente Maastricht. Al jaren ligt het percentage van burgers dat in Maastricht onder of rond de armoedegrens leeft boven het landelijk gemiddelde. Het betreft zo`n 16% ofwel een kleine 6.000 huishoudens waarvan vele langdurig (langer dan drie jaar). Binnenkort komt de Maastrichtse Rekenkamer met een uitvoerige studie over het armoedevraagstuk in onze gemeente. Bekend is wel al dat drie groepen burgers het meest met armoede te maken krijgen: alleenstaande ouders (meestal moeders), mensen boven de vijftig zonder werk en mensen met een migratieachtergrond.

De opkomst van de conferentie was met ongeveer 100 deelnemers goed te noemen. Om tot een open dialoog te komen werden er twee groepen geformeerd: ervaringsdeskundigen en professionals. De eerste groep waren de mensen met een uitkering en de tweede groep bestond uit politici en beleidsmedewerkers bij de gemeente en diverse (particuliere of openbare) instanties. Er werden vele feiten benoemd, ideëen gewisseld en zorgen geuit. Aan het eind van de dag kreeg de politiek het woord om kenbaar te maken hoe zij armoede actiever willen bestrijden. iedereen was het erover eens dat één ding vaststaat, zo kan het niet langer doorgaan in een van de allerrijkste landen ter wereld met een groeiende economie en alsmaar stijgende welvaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw politiebeleid etnisch profileren

12-01-2018

Vanaf begin dit jaar geldt voor al het politiepersoneel in Nederland een vernieuwd beleid ten aanzien van proactieve controle. De gemeenteraad kan daarbij monitoren of het etnisch profileren in de betreffende gemeente daadwerkelijk is afgenomen. Lees meer hierover op:

https://maastricht.notubiz.nl/  docucument60863031Nieuw%20beleid%20tegen%20etnisch%20profileren%20-%20brief%20van%20Controle%20Alt%20Delete

Nederlandse bevolking groeit verder door migratie

02-01-2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de Nederlandse bevolking in 2017 verder is gegroeid met ongeveer 100.000 inwoners, voornamelijk door buitenlandse immigratie (82%). Er kwamen 233.000 immigranten bij en vertrokken er 151.000 emigranten. Op lokaal niveau bestaan er echter grote verschillen. Zo daalde bijvoorbeeld het inwonertal in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten. Zo blijft ook de natuurlijke aanwas in de gemeente Maastricht dalen maar dat wordt opgevangen door immigratie van meer internationale studenten. Lees meer hierover op:

https://www.nu.nl/binnenland/5070578/nederlandse-bevolking-groeit-mede-m... en op

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/bevolking-in-bijna-kwart-van-gem...

 

Diversiteitsbeleid in de gemeente Maastricht

22-12-2017

 

  Maastricht is een bruisende stad die een belangrijke plaats inneemt in het Eurregio gebied van Nederland, Belgie en Duitsland. Daar hoort natuurlijk ook een actief diversiteitsbeleid bij. Hier kunt u lezen wat het standpunt van onze gemeente daarover is: 

Diversiteit

De gemeente heeft als standpunt dat iedere inwoner van Maastricht, inclusief nieuwkomers, de kans moet krijgen deel te nemen aan alle aspecten in onze samenleving. Integratie van individuen en groepen in alle aspecten van het maatschappelijke leven is een must. Meer hierover op: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/beleid/maatschappeli...

Maar niet alleen bij de gemeente speelt diversiteit een steeds grotere rol, ook de Universiteit van Maastricht hecht een groot belang aan een inclusiever beleid zoals u hier kunt lezen: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/focus-op-diversiteit-en-in...

Wilt u ook meepraten en -denken over diversiteit binnen onze gemeente, kom dan naar een van de vergaderavonden van de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) en raadpleeg daarvoor de pagina Vergaderingen op deze website. U bent van harte welkom!

 

 

Er wordt genuanceerder over diversiteit gedacht dan verwacht

19-12-2017

Er komen steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander (het stille midden) genuanceerder denkt over integratie en diversiteit in de samenleving dan algemeen wordt verwacht. Naast het recent verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau is er nu ook het rapport "Bezorgdheid en Veerkracht". Lees meer hierover via de volgende twee links:                                                           

https://www.kis.nl/artikel/het-woord-aan-het-stille-midden?utm_medium=em...

https://www.kis.nl/publicatie/bezorgdheid-en-veerkracht

 

Buddyproject Marokkaanse moeders in Maastricht

19-12-2017

Een aantal Marokkaanse moeders in Maastricht zijn een buddyproject begonnen met betrekking tot de problematiek van hun jongeren. Zaken als discriminatie, exclusie, drugsgebruik  en- handel komen daarbij aan bod. Het project heeft als doel om informatie en ervaringen uit te wisselen en Marokkaanse jongeren weerbaarder te maken. Hun project "Toolkit" heeft inmiddels subsidie van de gemeente gekregen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachida Ziani (06-49620622) of Tiny van Driel (06-39857310). Of langskomen in Caracola in de oude Theresiaschool op elke dinsdagmiddag om 13.00pm. U bent van harte welkom om mee te praten en mee te denken! 

Hoe gaat een wijkteam met diversiteit om?

19-12-2017

Een lokale aanpak is waar alles om draait als het aankomt op integratie en diversiteit in de samenleving. En daarbij spelen wijkteams een cruciale rol. Lees meer over hoe zij nog beter te werk kunnen gaan via de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/diversiteitsproof-werken-begint-met-erkennen-...

Vacatures voor nieuwe commissieleden

14-12-2017

Door natuurlijk verloop is de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) op zoek naar nieuwe leden. Meer kunt u lezen in onderstaande profielschets en sollicitatieprocedure.                                                                                                                                                                                   De CIMM (Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) is in zijn huidige vorm opgericht in 2003 door het College van B&W van Maastricht met als doelstelling om een positieve bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving in Maastricht. Dat geldt met name voor de ongeveer tienduizend Maastrichtse burgers met een niet-westerse migratieachtergrond. De taken en bevoegdheden liggen onder andere op het vlak van het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan B&W naast het onder de aandacht brengen van het te voeren integratie-, en mondialiseringsbeleid aan de Maastrichtse bevolking.De commissie bestaat uit dertien leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. Bij de samenstelling wordt naast gender en leeftijd rekening gehouden met een redelijke afspiegeling van de bestaande culturele diversiteit in Maastricht. Tevens is van belang dat er binnen de commissie een zo ruim mogelijke kennis en ervaring aanwezig is van de beleidsterreinen integratie, mondialisering en de multiculturele samenleving. Daartoe onderhouden de leden formele en informele contacten met relevante partijen en organisaties.De commissieleden worden door het College van B&W benoemd voor een periode van vier jaar. Acht keer per jaar komt de commissie in vergadering bijeen; deze vergaderingen zijn openbaar. Per bijgewoonde vergadering wordt een presentievergoeding uitbetaald volgens algemeen vastgestelde richtlijnen.Door natuurlijk verloop zijn er momenteel drie vacatures; daarom willen we graag in contact komen met mogelijke nieuwe leden. Wilt u solliciteren? Dan kunt u tot uiterlijk 15 januari 2017 een beknopte brief schrijven met relevante gegevens en uw motivatie, en een CV.De brief kunt u richten aan:Gemeente Maastricht/ CIMMt.a.v.mevr. Gertie StallenbergPostbus 19926201BZ Maastricht 

SCP: tolerantie jegens migranten toegenomen

13-12-2017

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt regelmatig hoe Nederland er sociaal voor staat. En wat blijkt ten aanzien van culturele diversiteit? In vergelijking met zo`n 25 jaar geleden is de tolerantie van de Nederlander ten opzicht van migranten fors toegenomen. Vond in 1994 nog 49% van de bevolking dat er teveel mensen met een andere culturele achtergrond in ons land wonen, nu is dat percentage gezakt naar 31%. Bovendien is met 80% de steun van de Nederlanders voor de opvang van vluchtelingen in ons land zeer hoog te noemen. Tesamen met Zweden horen wij tot de landen met de hoogste tolerantie in Europa. Echter, er is wel een toenemende bezorgdheid over de integratie van alle nieuwkomers en over de kosten daarvan in relatie tot algehele bezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg. 

Armoedebestrijding in Maastricht

08-12-2017

Via de volgende link kunt u alle regelingen lezen die de gemeente en diverse organisaties nemen om de armoede in Maastricht te bestrijden:

https://maastricht.notubiz.nl/document/5995095/1/Raadsinformatiebrief%20...

Pagina's

realisatie solide