Grote verschil inburgering onrechtvaardig en onwerkbaar

10-11-2021

Wethouders van de vier grote steden hebben hun zorgen geuit over de overgang naar een nieuw stelsel van inburgering dat binnenkort wordt geintroduceerd. Vanaf 1 januari a.s. worden gemeenten namelijk weer verantwoordelijk voor inburgering van statushouders maar ongeveer 11.000 mensen moeten nog inburgeren onder het oude, veel bekritiseerde stelsel. Dat is onrechtvaardig en onwerkbaar vinden de vier grote    (en vele andere) gemeenten van ons land. Ze willen dan ook dat alle statushouders onder de nieuwe wet vallen. In het oude systeem kregen inburgeraars veel te veel zelfstandigheid en dat leidde tot wantoestanden werd al in 2018 geconcludeerd.

Nationale actie Stop Geweld tegen Vrouwen

01-11-2021

De Nederlandse Vrouwenraad, kortweg NVR, is een landelijke actie gestart om de petitie Stop Geweld tegen Vrouwen te ondertekenen. Daarmee bundelt ze haar krachten met lidorganisaties om de positie en participatie van de vrouw te versterken want dat is anno 2021 nog steeds hard nodig. De NVR vertegenwoordigt als koepelorganisatie maar liefst 1 miljoen vrouwelijke leden maar indirect natuurlijk de helft van ons land. Lees meer hierover op:  https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php

Bestaansonzekerheid is funest voor welbevinden en gezondheid

27-10-2021

Onderzoek wijst uit dat mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau gemiddeld ongezonder en korter leven. Met alle gevolgen vandien voor de betroffen persoon en familie zoals onnodig lijden en verdriet maar ook voor de samenleving als totaal door fors hogere zorgkosten. Vaak geldt deze situatie voor mensen met een migratieachtergrond en dan vooral de ouderen onder hen. Het herstel van die gezondheidsachterstanden vraagt om meer investeringen in leefomgeving en bestaanszekerheid.

Lees meer hierover op:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bestaansonzekerheid-is-...

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/groter-armoederisico-on...

 

Eerste Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme benoemd

02-10-2021

De voormalige Haagse wethouder Rabin Baldewsingh is afgelopen week benoemd als de eerste Nationaal Coordinator tegen Discriminatie en Racisme. Zijn benoeming is het regeringsantwoord op wereldwijde Black Lives Matter beweging. Baldewsingh, van Surinaams-Hindoestaanse afkomst, kwam als dertienjarige zonder ouders naar ons land. Hij wordt inmiddels gezien als de uitgesproken leider in de strijd voor een meer inclusieve samenleving. Een van zijn uitspraken is dat we leven in een "mozaieksamenleving" waarin je oog moet hebben voor elkaars verschillen. En dat een kernwaarde in de samenleving moet zijn dat iedereen elkaar begroet.

Zuid-Limburgs Expat Centre landelijk voorbeeld

02-10-2021

De Immigratie-, en Naturalisatiedienst, kortweg IND, is zeer te spreken over de Zuid-Limburgse aanpak van het Expat Centre Maastricht, zo meldt de Limburger. Zowel expats, internationale studenten als de vele grenswerkers kunnen terecht bij één overheidsloket in het stadskantoor van de gemeente Maastricht. Er is niet alleen sprake van een versnelde registratie voor zowel EU- als niet EU-burgers maar er wordt daarnaast nog veel meer geboden zoals het geven van voorlichting en het uitreiken van verblijfsdocumenten. Deze service die gewaardeerd wordt met een negen is drie dagen per week beschikbaar voor alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten. De IND wil deze hoge servicegraad als voorbeeld stellen voor de rest van het land. 

NL bedrijven lopen achter qua diversiteit

17-09-2021

       Uit onderzoek in veertien Europese landen van hr-dienstverlener Workday blijkt dat Nederlandse werkgevers minder intensief bezig zijn met diversiteit en inclusie dan werkgevers in andere landen, schrijft het Financieel Dagblad. Slechts 23% van de hr-managers en directeuren in ons land denkt dat divers samengestelde teams innovatiever zijn dan eenzijdig samengestelde teams en gelooft 19% dat investeringen hierin positief uitpakken. In de andere landen liggen die percentages rond de 38%. De NL cijfers liggen ook lager dan door het FD afgelopen jaar hier gemeten werd.

Meer hierover op: https://fd.nl/economie/1412710/nederlandse-bedrijven-achterop-met-divers...

De meerwaarde van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van overheidsbeleid

16-09-2021

Dat maatschappij en samenleving steeds complexer worden, hoeft geen betoog meer. Daar hoort echter ook bij dat er in toenemende mate spelregels, wetgeving en handhaving vereist zijn. Maar hoe kan worden bereikt dat al die ontwikkelingen zo efficient, rechtvaardig en transparant mogelijk gebeuren? Temeer daar beleidsmakers en handhavers, zoals ieder andere burger, ook in een bepaalde, deels zelf gecreeerde bubbel zitten en daardoor ongemerkt een "blinde vlek" kunnen ontwikkelen.

Onafhankelijke ervaringsdeskundigen vormen dan een onmisbare schakel om de samenleving zo goed mogelijk draaiende en verbonden te houden. Mensen die erop gericht zijn mee te voelen en denken bieden de maatschappij en samenleving daarbij een grote meerwaarde. Dat kan op verschillende manieren en een daarvan is via een zorgvuldig samengestelde adviescommissie zoals de CIMM die zich bezighoudt met alles rondom diversiteit en inclusie.

Stichting ABC komt op voor laaggeletterden

16-09-2021

De stichting ABC viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. De stichting werft en traint ervaringsdeskundigen die beleidsmakers, politici, communicatiemedewerkers adviseren over hoe zij meer rekening kunnen houden met laaggeletterden. En ze gaan in gesprek met andere laaggeletterden over wat bijscholing hun kan brengen.  Lees meer hierover op:

https://www.movisie.nl/artikel/stichting-abc-al-25-jaar-stem-laaggelette...

Pagina's

realisatie solide