Nederlandse bevolking groeit verder door migratie

02-01-2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de Nederlandse bevolking in 2017 verder is gegroeid met ongeveer 100.000 inwoners, voornamelijk door buitenlandse immigratie (82%). Er kwamen 233.000 immigranten bij en vertrokken er 151.000 emigranten. Op lokaal niveau bestaan er echter grote verschillen. Zo daalde bijvoorbeeld het inwonertal in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten. Zo blijft ook de natuurlijke aanwas in de gemeente Maastricht dalen maar dat wordt opgevangen door immigratie van meer internationale studenten. Lees meer hierover op:

https://www.nu.nl/binnenland/5070578/nederlandse-bevolking-groeit-mede-m... en op

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/bevolking-in-bijna-kwart-van-gem...

 

Diversiteitsbeleid in de gemeente Maastricht

22-12-2017

 

  Maastricht is een bruisende stad die een belangrijke plaats inneemt in het Eurregio gebied van Nederland, Belgie en Duitsland. Daar hoort natuurlijk ook een actief diversiteitsbeleid bij. Hier kunt u lezen wat het standpunt van onze gemeente daarover is: 

Diversiteit

De gemeente heeft als standpunt dat iedere inwoner van Maastricht, inclusief nieuwkomers, de kans moet krijgen deel te nemen aan alle aspecten in onze samenleving. Integratie van individuen en groepen in alle aspecten van het maatschappelijke leven is een must. Meer hierover op: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/beleid/maatschappeli...

Maar niet alleen bij de gemeente speelt diversiteit een steeds grotere rol, ook de Universiteit van Maastricht hecht een groot belang aan een inclusiever beleid zoals u hier kunt lezen: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/focus-op-diversiteit-en-in...

Wilt u ook meepraten en -denken over diversiteit binnen onze gemeente, kom dan naar een van de vergaderavonden van de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) en raadpleeg daarvoor de pagina Vergaderingen op deze website. U bent van harte welkom!

 

 

Er wordt genuanceerder over diversiteit gedacht dan verwacht

19-12-2017

Er komen steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander (het stille midden) genuanceerder denkt over integratie en diversiteit in de samenleving dan algemeen wordt verwacht. Naast het recent verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau is er nu ook het rapport "Bezorgdheid en Veerkracht". Lees meer hierover via de volgende twee links:                                                           

https://www.kis.nl/artikel/het-woord-aan-het-stille-midden?utm_medium=em...

https://www.kis.nl/publicatie/bezorgdheid-en-veerkracht

 

Buddyproject Marokkaanse moeders in Maastricht

19-12-2017

Een aantal Marokkaanse moeders in Maastricht zijn een buddyproject begonnen met betrekking tot de problematiek van hun jongeren. Zaken als discriminatie, exclusie, drugsgebruik  en- handel komen daarbij aan bod. Het project heeft als doel om informatie en ervaringen uit te wisselen en Marokkaanse jongeren weerbaarder te maken. Hun project "Toolkit" heeft inmiddels subsidie van de gemeente gekregen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachida Ziani (06-49620622) of Tiny van Driel (06-39857310). Of langskomen in Caracola in de oude Theresiaschool op elke dinsdagmiddag om 13.00pm. U bent van harte welkom om mee te praten en mee te denken! 

Hoe gaat een wijkteam met diversiteit om?

19-12-2017

Een lokale aanpak is waar alles om draait als het aankomt op integratie en diversiteit in de samenleving. En daarbij spelen wijkteams een cruciale rol. Lees meer over hoe zij nog beter te werk kunnen gaan via de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/diversiteitsproof-werken-begint-met-erkennen-...

Vacatures voor nieuwe commissieleden

14-12-2017

Door natuurlijk verloop is de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) op zoek naar nieuwe leden. Meer kunt u lezen in onderstaande profielschets en sollicitatieprocedure.                                                                                                                                                                                   De CIMM (Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) is in zijn huidige vorm opgericht in 2003 door het College van B&W van Maastricht met als doelstelling om een positieve bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving in Maastricht. Dat geldt met name voor de ongeveer tienduizend Maastrichtse burgers met een niet-westerse migratieachtergrond. De taken en bevoegdheden liggen onder andere op het vlak van het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan B&W naast het onder de aandacht brengen van het te voeren integratie-, en mondialiseringsbeleid aan de Maastrichtse bevolking.De commissie bestaat uit dertien leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. Bij de samenstelling wordt naast gender en leeftijd rekening gehouden met een redelijke afspiegeling van de bestaande culturele diversiteit in Maastricht. Tevens is van belang dat er binnen de commissie een zo ruim mogelijke kennis en ervaring aanwezig is van de beleidsterreinen integratie, mondialisering en de multiculturele samenleving. Daartoe onderhouden de leden formele en informele contacten met relevante partijen en organisaties.De commissieleden worden door het College van B&W benoemd voor een periode van vier jaar. Acht keer per jaar komt de commissie in vergadering bijeen; deze vergaderingen zijn openbaar. Per bijgewoonde vergadering wordt een presentievergoeding uitbetaald volgens algemeen vastgestelde richtlijnen.Door natuurlijk verloop zijn er momenteel drie vacatures; daarom willen we graag in contact komen met mogelijke nieuwe leden. Wilt u solliciteren? Dan kunt u tot uiterlijk 15 januari 2017 een beknopte brief schrijven met relevante gegevens en uw motivatie, en een CV.De brief kunt u richten aan:Gemeente Maastricht/ CIMMt.a.v.mevr. Gertie StallenbergPostbus 19926201BZ Maastricht 

SCP: tolerantie jegens migranten toegenomen

13-12-2017

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt regelmatig hoe Nederland er sociaal voor staat. En wat blijkt ten aanzien van culturele diversiteit? In vergelijking met zo`n 25 jaar geleden is de tolerantie van de Nederlander ten opzicht van migranten fors toegenomen. Vond in 1994 nog 49% van de bevolking dat er teveel mensen met een andere culturele achtergrond in ons land wonen, nu is dat percentage gezakt naar 31%. Bovendien is met 80% de steun van de Nederlanders voor de opvang van vluchtelingen in ons land zeer hoog te noemen. Tesamen met Zweden horen wij tot de landen met de hoogste tolerantie in Europa. Echter, er is wel een toenemende bezorgdheid over de integratie van alle nieuwkomers en over de kosten daarvan in relatie tot algehele bezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg. 

Armoedebestrijding in Maastricht

08-12-2017

Via de volgende link kunt u alle regelingen lezen die de gemeente en diverse organisaties nemen om de armoede in Maastricht te bestrijden:

https://maastricht.notubiz.nl/document/5995095/1/Raadsinformatiebrief%20...

Diversiteitspact COC Limburg

07-12-2017

In het afgelopen jaar hebben COC Limburg en diverse andere maatschappelijke organisaties zich ingezet om te komen tot een diversiteitspact. Hier is de link waar u daarover meer kunt lezen:

https://maastricht.notubiz.nl/document/5990754/1/COC%20Limburg%20-%20rea...

Manifest van de gezamenlijke Maastrichtse adviesraden aan de gemeentelijke politiek

24-11-2017

In maart volgend jaar vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gezamenlijke adviesraden van de gemeente Maastricht, te weten De Adviesraad Sociaal Domein, De Seniorenraad, de Jongerenraad en de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) hebben daarvoor het onderstaande Manifest opgesteld als een advies naar alle politieke partijen. Het motto daarbij is: "Stel de mens centraal en niet het systeem"!

 

 

Aan:    de politieke partijen in de gemeente Maastricht die deelnemen aan de raadsverkiezingen 2018

 

 Geachte mevrouw/heer,

 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen eraan. De samenwerkende adviescommissies van de gemeente Maastricht – CIMM, ASD, JONGR en ASM – willen met het hier bijgaande Manifest aandacht vragen voor een aantal zaken die o.i. cruciaal zijn voor de toekomst van de stad. Wij bieden u dit Manifest aan in het kader van het bevorderen van het (maatschappelijk) debat. Wij hopen dat onze punten aandacht krijgen bij het bereiken van een nieuw coalitieakkoord.

Onze samenleving verandert in snel tempo, waarbij thema’s als decentralisatie, globalisering en digitalisering er enkele zijn die van grote invloed zijn op ieder individu en de stad in zijn geheel.

 Wij achten het de verantwoordelijkheid van de politiek om adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen en daarbij de burger niet uit het oog te verliezen. De uitdaging om de politiek dichter bij de mensen te brengen, is niet eerder zo manifest aanwezig geweest als nu: politici dienen rekening te houden met sociale belangen, met het sociaal rendement van hun besluiten. Kwaliteit van leven van burgers staat voorop en niet alleen het kostenaspect.

Sleutelwoorden zijn participatie en actieve betrokkenheid. Burgers dienen zolang mogelijk gezond, actief en veilig thuis te blijven wonen onder eigen regie.

 Als gevolg van de crisis en de rijksbezuinigingen zijn steeds meer mensen in (financiële) problemen gekomen door ongewilde werkloosheid, door het wegvallen van sociale voorzieningen en/of door een opeenstapeling van kosten en eigen bijdragen. Helder is dat burgers willen blijven meedoen en wensen serieus te worden genomen.

 Investeren en faciliteren levert de gemeente Maastricht op middellange termijn maatschappelijke én financiële winst op. Er dient te worden voorkomen dat mensen buiten de (maatschappelijke) boot vallen, aangezien dat zal leiden tot nog grotere problemen en nog hogere kosten in de toekomst.

We stellen de mens centraal en niet het systeem!                                                                                                                                                     

Namens de gezamenlijke adviescommissies van Maastricht,

De voorzitters

 

 

 

MANIFEST VOOR EEN INCLUSIEF MAASTRICHT

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Maastricht, de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht, De Jongerenraad Maastricht en de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht gaan ervan uit dat alle politieke partijen in Maastricht in de aanloop naar maar vooral ook ná de verkiezingen ruime en positieve aandacht zullen hebben voor het bevorderen van ieders deelname aan de Maastrichtse samenleving, een inclusieve Maastrichtse samenleving.

 

Vanuit onze betrokkenheid bij de Maastrichtse burgers doen de gezamenlijke adviescommissies van de gemeente Maastricht een beroep op alle Maastrichtse politieke partijen en vragen wij uw aandacht voor onze hieronder geformuleerde, gezamenlijke uitgangspunten:

 

  • De Maastrichtse samenleving is een samenleving waar iedereen bijhoort, ongeacht haar of zijn leeftijd, religieuze of culturele achtergrond, beperking, huidskleur of seksuele geaardheid. Wij gaan ervan uit dat alle politieke partijen in Maastricht met inachtneming van alle grondrechten en fundamentele vrijheden, zoals deze zijn vastgelegd in diverse wetten en verdragen[1] een inclusieve samenleving willen en alles in het werk zullen stellen om maatschappelijke acceptatie en deelname aan de samenleving door Maastrichtse burgers te bevorderen.
  • De gezamenlijke adviescommissies gaan ervan uit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het leven dat zij willen leiden, voor hun eigen gezondheid en die van anderen; dat ook Maastrichtse burgers daartoe het liefste hun eigen kracht, hun eigen mogelijkheden willen inzetten.
  • De eigen kracht van Maastrichtse burgers is echter gebaat bij en wordt bevorderd door de beschikbaarheid van betaald werk, voldoende financiële draagkracht, voldoende geschikte huisvestingsmogelijkheden, passend en geschikt openbaar vervoer en communicatie die voor iedere Maastrichtse burger -ook voor hen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn- toegankelijk en begrijpelijk is.
  • Waar burgers bij het ontbreken van mogelijkheden en voorzieningen of als gevolg van leeftijd, een gebrekkige gezondheid, onvoldoende financiële middelen of anderszins niet over voldoende eigen kracht beschikken of een minder sterk sociaal netwerk hebben, is het de maatschappelijke plicht van de gemeente ervoor te zorgen dat deze burgers niet buiten de (maatschappelijke) boot vallen.
  • Maastricht kent een grote groep burgers met een migratieachtergrond.  Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat ook zij zich thuis moeten kunnen voelen in deze stad. Een tweetal speerpunten in het daarvoor te voeren beleid zijn een gelijke behandeling bij sollicitaties, maar ook zichtbaarheid en herkenning van de eigen identiteit in de vele informatieve en promotionele uitingen van de stad. Hierin kan de gemeente zowel een sturende maar ook beslissende rol spelen. 
  • Jongeren hebben de toekomst maar daarvoor moeten ze wel in de gelegenheid worden gesteld want steeds vaker vallen ze tussen de wal en het schip. De jeugdzorg staat onder grote druk en bij het woonbeleid worden jongeren, zowel studerend als werkend, meestal achtergesteld. Een inclusieve samenleving zorgt ervoor dat ook jongeren een evenredig deel van de aandacht en middelen toegekend krijgen.
  • Wij gaan ervan uit dat álle Maastrichtse politieke partijen een inclusieve Maastrichtse samenleving willen bereiken voor iedereen door:  a. te investeren in het bevorderen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt;                                                                                                             b. te investeren in een effectief armoedebeleid;                                                                                                                      c. zich in te spannen om de mogelijkheden te onderzoeken naar nieuwe vormen van bestaanszekerheid voor mensen;                                                                                                                                                                                                d. zich in te spannen voor een bereikbare, toegankelijke en bruikbare openbare én private omgeving en huisvesting voor álle Maastrichtse burgers, ook die met beperkingen;                                                                           e. te stimuleren dat voor opvoeders, mantelzorgers en informele zorgverleners elke noodzakelijke vorm van (professionele) ondersteuning beschikbaar is;                                                                                                                         f. de Maastrichtse burgers zelf en de buurten waarin zij wonen te voorzien van voldoende en adequate mogelijkheden voor een mens-, wijk- en buurtgerichte aanpak van sociale en individuele problemen;   

 
[1] De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen; Het Europees Sociaal Handvest; De Nederlandse Grondwet.

 

 

 

Pagina's

realisatie solide