Ongevraagd CIMM advies m.b.t. Zwarte Piet en racisme

13-07-2020

Op 6 juli j.l. heeft de adviescommissie CIMM een ongevraagd advies uitgebracht aan het College van B&W van Maastricht m.b.t. het racismedebat naar aanleiding van de demonstraties  over "Black Lives Matter" die overal in ons land en wereldwijd worden gehouden. De  CIMM is van mening dat, gerelateerd daaraan, niet meer voorbij kan worden gegaan aan de voor vele medeburgers ongewenste folklore rondom het Sinterklaasfeest dat "opgevrolijkt" wordt met "zwarte" pieten. Ons land en ook de gemeente Maastricht is in de afgelopen decennia sterk gemulticulturaliseerd waardoor het gepast is om rekening te houden met verschillende culturele gevoeligheden die er leven in de samenleving. In het advies wordt het College dan ook gevraagd om over te gaan tot het afschaffen van "zwarte" pieten tijdens de mogelijke Sinterklaas intocht in 2020. Als u het volledige advies wilt ontvangen, sturen we dat op verzoek graag toe.

Corona treft bepaalde groepen burgers meer dan gemiddeld

12-07-2020

Onderzoek gedaan in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten wijst uit wat al eerder werd verwacht, namelijk dat mensen behorend tot minderheden door hun migratieachtergrond, opleiding, inkomen, sociale status etc. veel meer dan gemiddeld worden getroffen door het Corona virus. Reden is dat ze op of rond de armoedegrens leven en/of in frontliniesectoren werken waar arbeidsomstandigheden slechter zijn. Ook wonen ze in dichterbevolkte wijken onder slechtere omstandigheden (De Standaard van 11 juli 2020)  

De zoektocht naar een islamitische begraafplaats

29-06-2020

 

   

Onderstaand artikel van Claire van Dyck heeft gestaan in de Limburger.

De corona-pandemie heeft de discussie over eeuwige grafrust voor moslims in Nederland aangejaagd. In Noord en Zuid-Limburg zijn er initiatieven voor islamitische begraafplaatsen die daarin voorzien. Het is de laatste wens van de meerderheid van de eerste generatie islamitische migranten om in hun geboorteland begraven te worden. Die kan vaak niet worden gerespecteerd door de coronapandemie. Het treft vooral Nederlanders van Marokkaanse afkomst vanwege een inreisverbod in Marokko. De keuze voor een laatste rustplaats in Nederland plaatst nabestaanden voor praktische en morele dilemma’s.

De islam schrijft eeuwige grafrust voor, maar weinig begraafplaatsen bieden grafrechten voor onbepaalde tijd. Doorgaans is de looptijd tussen de tien en dertig jaar, zoals op het islamitisch gedeelte van de begraafplaats Tongerseweg in Maastricht. Daarna worden de graven geruimd als de grafrechten niet worden verlengd. Een taboe in de islam. Ibrahim Wijbenga, voorzitter van de stichting Islamitische Begrafeniswezen, kent voorbeelden van nabestaanden die besloten hun dierbare wekenlang in de koeling te bewaren in de (vergeefse) hoop op heropening van de grenzen. Terwijl het een islamitisch vereiste is om zo snel mogelijk begraven te worden vanwege de binding met het land van herkomst en de vanzelfsprekende eeuwige grafrust.

Die eeuwige rustplaats is er in Nederland slechts op een handvol locaties. Zo vond de echtgenoot van Fatna Mkadmi tot haar verdriet uiteindelijk zijn laatste rustplaats in Zuidlaren, op drie uur reizen van hun woonplaats Maastricht. Dichtbij. Het verzacht de pijn als overledenen dicht bij huis begraven kunnen worden met eeuwige grafrust, zodat nabestaanden makkelijk het graf kunnen bezoeken, zegt Hassan Es Sadki. Hij is met Aissa Meziani (voorzitter van het Provinciaal Platform Diversiteit) één van de initiatiefnemers voor het oprichten van zo’n islamitische begraafplaats in Zuid-Limburg.  Nu bieden enkel Raza Al Muwa in Almere, Oude Landen in Nuenen, Begraafplaats Bergen op Zoom en het pas geopende Riyad al Jannah in Zuidlaren de zekerheid van eeuwige grafrust.

En sinds april ook de algemene begraafplaatsen in Rotterdam. Heerlen biedt tijdelijk, voor zolang de reisbeperkingen gelden, de mogelijkheid voor ruim 8.600 euro eeuwig grafrecht te kopen op het islamitische deel van de algemene begraafplaats in Hoensbroek. Dat begraafplaats Tussen de Bergen in Roermond al sinds de jaren vijftig grafrechten voor onbepaalde tijd aanbiedt (voor ruim 6.000 euro), is bij moslims buiten die stad nauwelijks bekend zegt Aissa Meziani. De honderden plaatsen zijn bijna vol, de gemeente onderzoekt uitbreiding.

Bij de keuze voor een begraafplaats speelt het financiële aspect ook een - niet onbelangrijke - rol, zegt geestelijk verzorger Ramzi Oulad Lmaroudia, die samen met tientallen anderen het initiatief ondersteunt. Grafrechten voor onbepaald tijd kosten, met uitzondering van Zuidlaren, al gauw zesduizend euro of meer. De (goedkope) Marokkaanse en Turkse uitvaartverzekeringen betalen de reis van de overledene, één naaste en de begrafenis in het land van herkomst, maar niet of beperkt in Nederland. Wijbenga beaamt dat.

Waar de oudere generatie moslims uit verbondenheid met en verlangen naar het vaderland kiest voor repatriëring (zo’n negentig procent) heeft de jongere generatie een grotere voorkeur voor Nederland, waar ze geboren en getogen is. Zo blijkt uit Islamic burials in the Netherlands and Belgium. Legal, religious and social aspects (Universiteit Leiden, 2016).

Een recente enquête van de Samenwerkende Moskeeën Limburg bevestigt dat beeld: een meerderheid van de 60.000 moslims in Limburg wil in de toekomst hier begraven worden indien eeuwige grafrust is gegarandeerd. De initiatieven in Limburg „voorzien simpelweg in een behoefte”, zegt Lmaroudia. Hij begeleidt zieken en naasten religieus en geestelijk bij de laatste levensfase en begrafenis. „Steeds vaker hoor ik van hen die in Nederland begraven willen worden, dat de nabijheid van familie de doorslaggevende factor is”.

In een vorige week verstuurde brief aan Zuid-Limburgse gemeenten en provincie vragen Es Sadki en Meziani om een laatste eeuwig durende rustplaats voor moslims van alle islamitische geloofsstromingen in Zuid-Limburg op korte termijn mee mogelijk te maken. Om te beginnen bij de zoektocht naar een geschikt stuk grond. Ook is er de hoop op aankoop voor een symbolisch bedrag. Een plan, met financiering en op te richten stichting voor het beheer, moet nog worden uitgewerkt. In Noord-Limburg is het initiatief ver gevorderd. SML onderhandelt over aankoop en beheer van een deel van de algemene begraafplaats in Venlo.

 De discussie over islamitisch begraven in Nederland is uit nood geboren, maar speelt die nog wanneer die nood voorbij is, vraagt Ibrahim Wijbenga zich af. „Interessant is of de jongere generaties echt in Nederland begraven willen worden. Ik deel die overtuiging niet direct. Ik zie er nog heel veel terug gaan naar Turkije en Marokko. De meeste moslims die wij begraven in Nuenen zijn vluchtelingen uit Syrië, Irak, Somalië of mensen uit gemengde huwelijken.”

 Capaciteit is op korte termijn volgens hem geen probleem, wel regionale spreiding. „Het is belangrijk om moslims in Nederland een keuze te kunnen bieden. Die wordt makkelijker met meer islamitische begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd. Ik juich de initiatieven toe.” De vraag is, zegt Wijbenga, of lokale/regionale moslimgemeenschappen de kosten kunnen dragen. „Het vraagt om professionele leiding, met een adequate administratie, beheer en onderhoud.”

De adviescommissie CIMM heeft het verzoek mede ondertekend.

 

 

Acteurs/actrices gevraagd met een biculturele achtergrond

26-06-2020

Toneelgroep Maastricht gaat binnenkort audities houden voor een webserie die gemaakt wordt voor BNN/VARA. Voor die serie die Zuipkeet gaat heten zijn ze op zoek naar jonge Limburgse acteurs (18-22 jaar). Er hebben zich al genoeg mensen aangemeld met een oorspronkelijk Nederlandse achtergrond maar nog niet voldoende mensen met een biculturele achtergrond. Vandaar deze oproep om je te melden en wie weet kom je binnenkort op TV !  

Laat uw stem horen tijdens de komende stadsrondes !

22-06-2020

Op donderdag 2 juli a.s. van 5-11PM wordt de belangrijke stadsronde voor o.a. het Sociaal Domein gehouden. Dan kunnen Maastrichtse burgers hun stem laten horen ten aanzien van de aangekondigde forse bezuinigingen in het Sociaal Domein. Laat uw stem niet voorbijgaan want de gemeenteraad wil die graag horen alvorens zij in Augustus hun eindoordeel vellen.

Let wel: in verband met de coronabeperkingen dient u vooraf aan te geven of hoe u uw stem wilt laten horen: fysiek (beperkt mogelijk), per e-mail vooraf of digitaal tijdens de stadsronde. Meer informatie hierover vindt op de gemeentelijke website.

Een van de bezuinigingsvoorstellen betreft het opheffen van de drie adviesraden: de adviescommissie Senioren, de Jongerenraad en de adviescommissie CIMM (Integratie en Mondialisering Maastricht, kortweg Diversiteit Maastricht). Als u de argumenten wilt lezen waarom wij tegen opheffing zijn, vraag dan een copie aan van onze brieven aan het College van B&W met daarin alle argumenten. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.    

Diversiteit voor veel bedrijven bijzaak

17-06-2020

Ondanks de bewezen meerwaarde zoals bijvoorbeeld een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim, heeft diversiteit voor z`on tweederde van de bedrijven geen hoge prioriteit. Dat blijkt uit een onlangs gehouden grootschalig onderzoek onder 2000 HR managers. Daaruit bleek ook dat 20% van de ondervraagde bedrijven wel een actief diversiteitsbeleid voert. Adviesburo Berenschot dat bij het onderzoek was betrokken noemt de resultaten "zorgwekkend".

Burgemeesters signaleren toename ongelijkheid door corona en pleiten voor actie

16-06-2020

De Coronacrisis treft vooral bewoners van kwetsbare wijken, dat stellen vijftien burgemeesters van grote en middelgrote steden in ons land. Zij bieden daarom in Den Haag een manifest aan waarin gevraagd wordt om 1,25 miljard Euro aan steun, zo meldt de Volkskrant.

Toename van onderwijsachterstanden, drugscriminaliteit, schuldproblematiek, psychische problemen en werkloosheid vereisen een actieplan dat nog deze zomer moet starten. Zij pleiten eronder andere voor dat bewoners van achterstandswijken voorrang moeten krijgen bij vacatures. De adviescommissie CIMM zal deze ontwikkelingen ook ter sprake brengen bij het College van B&W van Maastricht.

Anti-discriminatie coordinator gewenst

11-06-2020

Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens schrijft in haar pas gepubliceerde jaarverslag dat de aanpak van racisme en discriminatie in ons land beter moet. Het College adviseert de overheid daarvoor een permanente coordinator aan te stellen. Discriminatie in de openbare ruimte is helaas structureel en moet daarom beter worden tegengegaan. Een van de taken van deze coordinator is om te  onderzoeken welke groepen vaker met discriminatie en racisme te maken krijgen en welk beleid gemeenten hierover moeten voeren.   

Wat gemeenten kunnen doen tegen racisme en discriminatie

09-06-2020

Alhoewel de begrippen racisme en discriminatie dicht bij elkaar liggen, zijn er toch ook verschillen. Lees meer hierover en wat gemeenten hiertegen kunnen doen op de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/zeven-prangende-vragen-en-antwoorden-over-rac...

Over racisme in Nederland

06-06-2020

Dat ook in ons land wordt gediscrimineerd lijdt geen twijfel. Keer op keer wordt dat bevestigd door onderzoeken zoals de toeslagenaffaire bij de belastingdienst, sollicitatieprocedures bij onder meer uitzendbureaus of met feiten op scholen of voetbalvelden. Lees hier een artikel van cultureel antropoloog Sinan Cankaya over discriminatie in Nederland: 

https://blendle.com/i/ad/racisme-nederland-ziet-en-hoort-niets/bnl-adn-2...

Pagina's

realisatie solide