Menselijke hand blijft onmisbaar bij datagedreven werken

16-09-2021

De adviescommissie CIMM heeft in maart van dit jaar het College geadviseerd om nauwlettend toe te zien op de gevaren bij het gebruik van algoritmen in gemeentelijke databestanden. Vooral nu datagedreven werken exponentioneel toeneemt is dat van het grootste belang. Hierbij een artikel van Movisie dat terecht wijst op de onmisbaarheid van de " menselijk hand" bij datagedreven werken:

https://www.movisie.nl/artikel/menselijke-hand-onmisbaar-datagedreven-we...

KIS Jaarbijeenkomst 4 oktober 2021

15-09-2021

De coronacrisis legde bloot wat al langer gaande was: ruim één miljoen inwoners van kwetsbare wijken dreigen buiten de boot te vallen. Daar stapelden problemen zoals onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en overlast zich al op. En door de coronacrisis is de achterstand alleen maar verder opgelopen.

Burgemeesters van vijftien grote gemeenten luidden onlangs de noodklok. Het tij kan nog worden gekeerd als er nu wordt geïnvesteerd in het sociaal domein. Maar dat moet wel gebeuren mét de bewoners uit deze wijken. Hoe zorgen we voor een effectieve aanpak met oog voor diversiteit, zodat beleid goed aansluit bij de diverse leefwerelden van bewoners en kansengelijkheid wordt bevorderd?

Meer informatie op: https://www.kis.nl/agenda/kis-jaarbijeenkomst-2021?utm_campaign=KIS&utm_...

Centraal&Cultureel Planbureau wil statushouder sneller laten inburgeren

09-09-2021

De nieuwe inburgeringswet is volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau veelbelovend, maar het succes ervan valt of staat bij de uitvoering door gemeenten. Met name onderwijs, gezondheid en arbeidstoeleiding zijn thema's die om meer aandacht vragen.

Het SCP is van mening dat een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum de inburgering van statushouders belemmert met alle nadelige gevolgen vandien. Dat is o.a. slecht voor de mentale gezondheid, taalbeheersing en arbeidsmarktpositie. Onder andere de veel te lange wachttijden bij het IND en de problemen op de woningmarkt zijn daar debet aan. Het SCP vraagt de politiek om het integratieproces van statushouders te versnellen.

Lees meer hierover op: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/scp-nieuwe-inburgerings...

Provinciale subsidie voor meer diversiteit op Limburgse werkvloer

07-09-2021

 Het Netwerk Diversiteit krijgt 33.000 Euro van de Provincie Limburg om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Dat is een goede stap maar wel een proces van de lange adem, vinden ze zelf bij het netwerk. Meer hierover op: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210901_96462344

Interesante podcsasts over diversiteit

24-08-2021

 Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft een zestal podcasts samengesteld van ervaringsdeskundigen over diverse onderwerpen met betrekking tot diversiteit. Bekijk/beluister ze hier: https://www.kis.nl/artikel/denkers-en-doeners-over-diversiteit?utm_mediu...

Europees Hof beslist over dragen van hoofddoek

17-08-2021

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft recent geoordeeld dat werkgevers hun personeel mogen verbieden zichtbare religieuse of politieke symbolen te dragen en daar hoort ook het dragen van een hoofdoek bij. Meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/hof-hoofddoek?utm_campaign=29.07.21&utm_m...

Geneeskundestudent Hamed vaccineert vluchtelingen in azc

06-08-2021

Op dezelfde locatie bij azc in Baexem waar zijn ouders zo`n 25 jaar geleden aan een nieuw leven begonnen als migranten in Nederland, vaccineert hun 22-jarige zoon Hamed die geneeskunde studeert, nu nieuwe vluchtelingen. De familie van Hamed is destijds uit Afghanistan gevlucht voor de Taliban. In zijn nieuwe vaderland wil hij graag een bijdrage leveren aan de samenleving.

Aziaten voelen zich onveilig in Limburg

06-08-2021

Dagblad De Limburger meldt dat afgelopen jaar fors meer meldingen van discriminatie en racisme binnenkwamen bij het meldpunt van Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg). Dat gold met name voor burgers met een Aziatische migratieachtergrond. Of dat iets te maken heeft met de coronapandemie die begonnen is in Wuhan/China, is (nog) niet onderzocht.

Hoe langer in NL, deste minder het vertrouwen in publieke instanties

05-08-2021

Dat meldt het publieke magazine voor overheidsbestuurders Binnenlands Bestuur. De vertrouwenskloof daalt bij burgers met een niet- westerse migratieachtergrond naarmate men langer in ons land woont. Bij niet-westerse migranten tot vijf jaar verblijf begint hun vertrouwen in ambtenaren relatief hoog bij 58 procent. Bij de groep die 40 jaar of langer in Nederland woont, ligt het vertrouwen met 43 procent zelfs lager dan bij de 'Nederlandse' groep dat 45 procent is. Al met al geen beste cijfers voor beide groepen Nederlandse burgers.

Kansenongelijkheid begint al in de wieg

24-07-2021

Uit nieuw onderzoek blijkt dat achterstand van kinderen van armere ouders al begint in de vroegste levensjaren. Verschillen in gewicht, taalvaardigheid en de mate waarin kinderen direct of indirect te maken krijgen met diverse psychische en sociale problemen tonen aan dat de kloof tussen arm en rijk al veel vroeger begint dan eerder gedacht. Zo hebben baby`s van ouders met een laag inkomen een relatief hoger gewicht, onder andere veroorzaakt door slechtere voeding.

Onderzoekers van de Erasmus School van Economics die al eerder geografische kansenongelijkheid in kaart hebben gebracht                              (Kansenkaart.nl) hebben nu specifiek gekeken naar jonge kinderen. Uit hun studie blijkt duidelijk hoe ongelijkheid al in de eerste kinderjaren ontstaat. Een ander opvallend fenomeen is dat kinderen van laagverdienende ouders meer moeite hebben om een zin van twee samenhangende woorden uit te spreken dan kinderen uit meer welstandige gezinnen. Al met al een onthutsend onderzoek waarover nog veel zal worden gesproken hoe dit te veranderen.  

Pagina's

realisatie solide