College van B&W van Maastricht scoort goed op eigen diversiteit

03-12-2020

Dat geldt tenminste voor haar eigen samenstelling als gekeken wordt naar sekse in vergelijking met andere gemeenten in ons land. Het College van Maastricht bestaat namelijk uit een vrouwelijke burgemeester en twee vrouwelijke wethouders naast de andere vier mannelijke wethouders. Bovendien had de vorige burgemeester een LHBTI-achtergrond.

Kennisplatform De Collegetafel heeft sekseverhoudingen onderzocht in al onze gemeenten en kwam tot de ontdekking dat slechts 25% van de 355 gemeenten in ons land een vrouwelijke burgemeester heeft, dus er is nog een forse slag te maken. Honderdtwintig gemeenten hebben zelfs nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad waaronder vijf van de tien grootste gemeenten van ons land, te weten Eindhoven, Groningen, Tilburg, Breda en Rotterdam. Qua wethouders hebben maar liefst 103 gemeenten geen enkele vrouwelijke wethouder.

Diversiteit kent natuurlijk veel meer aspecten dan alleen sekse en gender zoals o.a. opleiding, leeftijd, culturele achtergrond en sociale klasse. En dan scoort een gemeente als Rotterdam weer goed met een burgemeester met een migratieachtergrond, net zoals Arnhem. Als gekeken wordt naar gemeentelijke bestuurders met een migratieachtergrond dan valt dat bar tegen. Maar liefst 22% van alle Nederlandse burgers heeft een migratieachtergrond, dat wil zeggen tenminste één ouder die buiten ons land geboren is. Maar daarvan is slechts 1% burgemeester, 2% gedeputeerde, 0% Commissaris van de Koning, 0% secretaris-generaal, 1% Eerste Kamerlid. Alleen onze Tweede Kamer springt er goed uit met een percentage van 17%. (Bron: RTL Nieuws 2017).

De adviescommissie CIMM zal zich blijven inzetten om ook in Maastricht diversiteit en inclusie op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken.

 

Minder vasthouders aan Zwarte Piet

02-12-2020

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat steeds minder mensen vasthouden aan een traditionele zwarte piet. Was dat percentage 4 jaar geleden nog een meerderheid van 65%, nu is dat gedaald tot 39% en die daling geldt voor alle leeftijdsgroepen. Waren het tot nu toe vooral hoogopgeleiden die vonden dat zwarte piet best mocht verkleuren, nu wordt die mening ook steeds meer gedeeld door lageropgeleiden. De populariteit van het Sinterklaasfeest als geheel daalt door verschillende omstandigheden zoals steeds kleinere en kinderloze gezinnen en het vieren van kerstsmis: nu viert ongeveer 40% van de Nederlanders nog Sinterklaas.

De adviescommissie CIMM heeft het College van B&W geadviseerd om niet meer verder te gaan met zwarte piet manifestaties in de openbare ruimte van Maastricht uit respect voor de groeiende groep Nederlandse burgers die zich daardoor gediscrimineerd voelen.

Interview met Said El Haji over de verbindende kracht van taal

23-11-2020

In de Volkskrant van deze week staat een interessant interview met schrijver Said El Haji over de verbindende kracht van taal. Lees hier het interview:  https://www.volkskrant.nl/mensen/schrijver-said-el-haji-zag-als-taaldoce...

SCP constateert dat het Sociaal Domein stagneert

16-11-2020

Waar talloze organisaties en (ervarings)deskundigen al voor hadden gewaarschuwd, blijkt vijf jaar later toch uit te komen: het Sociaal Domein stagneert, de decentralisatiewetgeving is verre van een succes en er zijn weinig tot geen echte verbeteringen te melden. Lees meer hierover op de website van Sociaal en Cultureel Planbureau:

 https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/sociaal-domein-stagneert-vi...

Overheid start campagne tegen stagediscriminatie

12-11-2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat uit onderzoek blijkt dat zo`n 10% van alle stagiares met een migratieachtergrond last heeft van discriminatie. Of om een stageplek te vinden of tijdens de stageperiode. Dat geldt met name voor studenten met een Marokkaanse achtergrond. Daarom start de overheid een nieuwe bewustwordingscampagne onder de naam #Kiesmij. Eerdere maatregelen ter voorkoming van discriminatie voor studenten betreffen een meldpunt en trainingen bij bedrijven door het Ministerie van Onderwijs. 

CBS Jaarrapport Integratie 2020: Verschillen slinken

11-11-2020

Het nieuwe jaarrapport Integratie 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat verschillen op het gebied van integratie in de samenleving kleiner worden op diverse vlakken. Zo is bijvoorbeeld de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond sterker gestegen en bijstandsafhankelijkheid sterker gedaald dan voor die van mensen met een Nederlandse achtergrond.

Hier kunt u het rapport met veel interessante feiten en data downloaden of lezen: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/46/jaarrapport-integratie-2020

Persconferenties over coronavirus nu ook in andere talen beschikbaar

08-11-2020

Veel Nederlandse burgers met een migratieachtergrond spreken de Nederlandse taal minder goed of hebben een ander mediagebruik dan de gemiddelde autochtone Nederlander. En krijgen daardoor minder of andere informatie over te nemen coronamaatregelen. Om dat te voorkomen worden sinds kort de persconferenties vertaald in gesproken versies in acht verschillende talen, te weten Syrisch-Arabisch, Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi, Turks, Pools,  Tigrinya/Eritrees en Engels. Alles is te lezen op NPO Start.

Universiteit van Maastricht 2020 beurzen voor innovatieve ideeen over diversiteit en inclusie

19-10-2020

Voor meer informatie over wat de Universiteit Maastricht zoal doet aan diversiteit en inclusie, bezoek de website: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/diversiteit-inclusivit.... Daar vindt u ook wie de vijf beurswinnaars zijn van het jaar 2020

 

Workshops solliciteren voor vrouwen met een migratieachtergrond

14-10-2020

De stichting Meer Kleur en Kwaliteit, kortweg SMKK, is een maatschappelijke organisatie in de provincie Limburg die met name actief is voor migrantenvrouwen en vrouwelijke statushouders. Ze heeft een uitgebreid netwerk van vrouwen van diverse nationaliteiten die actief zijn binnen zelfhulporganisaties en op terreinen van zorg, onderwijs en welzijn. Binnenkort starten twee workshops: de ene gaat over online solliciteren en de tweede over alle ins en outs van het nieuwe solliciteren. Lees meer hierover op: https://www.smkk.nl/

Pagina's

realisatie solide