6 oktober is Diversiteitsdag

05-10-2020

Dinsdag 6 oktober is het diversiteitsdag, een dag waarop meer dan 250 bedrijven in ons land aandacht vragen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Vele bedrijven organiseren speciale activiteiten rondom het thema diversiteit. Lees meer hierover op:   https://diversiteitinbedrijf.nl/diversity-day-2020/

Leerbijeenkomsten "Een buurt voor iedereen"

01-10-2020

Te vaak wordt bij diversiteit en inclusie voornamelijk gedacht aan het fysieke aspect van cultuur, sexe en gender, huidskleur, beperkingen etc. Maar de geestelijke aspecten zoals bijvoorbeeld psychiatrische problemen en verslaving zijn net zo belangrijk. Lees meer over de leerbijeenkomsten die Movisie organiseert onder de titel "Een buurt voor iedereen":

https://www.movisie.nl/agenda/leerbijeenkomsten-movisie-buurt-iedereen-1...

Moet er ook een arbeidsmarktquotum komen voor mensen met een migratieachtergrond?

25-09-2020

In december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een vrouwenquotum. Dit betekent dat het kabinet het advies hierover van de Sociaal-Economische Raad (SER) moet uitvoeren. In dat advies staat dat de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland voor minimaal 30% uit vrouwen zullen moeten bestaan. Om de wet definitief aan te passen is nu is de Eerste Kamer aan zet en algemeen wordt verwacht dat er per 1 januari 2021 een verplicht vrouwenquotum wordt ingevoerd.

Vanaf 2105 bestaat er al een arbeidsquotumregeling van 5% voor mensen met een beperking in bedrijven met meer dan 25 werknemers. Langzamerhand komt steeds meer de vraag of er ook een quotumregeling moet komen voor andere groepen in de waaier van diversiteit zoals voor mensen met een migratieachtergrond. Temeer daar uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond vaker dan gemiddeld gediscrimineerd worden bij het vinden van een baan.  Zo heeft bijvoorbeeld de adviescommissie CIMM van de gemeente Maastricht nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag welk percentage van het ambtenarenapparaat burgers zijn met een migratieachtergrond want alleen als er een uitgangspunt is vastgesteld kunnen er doelen worden gesteld. Per slot van rekening heeft voormalig wethouder de Graaf van de gemeente Maastricht niet voor niets het Charter Diversiteit getekend.

Lees meer over dit onderwerp in het volgende artikel van het Kennisplatform Integratie en Samenleving:

https://www.kis.nl/artikel/invoering-quota-op-de-arbeidsmarkt-haalbaar?u...

Oscar genomineerde films moeten voldoen aan diversiteitseisen

09-09-2020

Films die in de toekomst in aanmerking willen komen voor een Oscar voor beste film zullen vanaf 2024 moeten voldoen aan minimaal twee van vier ‘standaarden’ die de organisatie heeft opgesteld. Dit zou zowel op het doek als achter de schermen moeten leiden tot meer kansen voor vrouwen, mensen van kleur, lhbti’ers en mensen met een handicap. 

Een van de vier standaarden beschrijft de ‘representatie op het scherm’. Om daaraan te voldoen zou er bijvoorbeeld een significante rol moeten zijn voor een acteur van kleur, óf de cast moet voor minstens 30 procent bestaan uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’, óf het verhaal moet daar om draaien. Films die daar niet aan voldoen, kunnen nog voor een Oscar in aanmerking komen als de crew divers is, of het publiciteitsteam of wanneer ze opleidingskansen bieden aan mensen uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’.

Gebrek aan kleur in EU Commissie en instituten

30-07-2020

Terwijl het aantal EU burgers met een migratieachtergrond ruim 10% bedraagt, ligt dat percentage voor het Europese Parlement op slechts 3% en dat is altijd nog beter dan voor de meeste Europese instituten. Bij de 27-koppige Commissie ligt het zelfs op nul ondanks dat het politieke motto luidt "verenigd in verscheidenheid" en er constant op wordt gewezen dat de Commissie alle (!) Europese burgers vertegenwoordigt.  Commissievoorzitter von der Leyen heeft kortgeleden ruiterlijk toegegeven dat er iets grondig mis is, niet alleen in de Commissie maar ook in het Europese ambtenarenapparaat en heeft beloofd met een actieplan te komen. We zijn benieuwd waar dat toe leidt en op welke termijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet veel anders is bij nationele, regionale en lokale vertegenwoordigingen van Europese burgers. Er is dus nog een lange weg te gaan t.a.v. etnische diversiteit ondanks alle mooie beloften en doelstellingen.

Moeders van de tweede generatie

17-07-2020

Eén op de vijf Nederlandse ouders met een niet westerse migratieachtergrond is tegenwoordig van de tweede generatie. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving onderzocht hoe deze ouders de opvoeding van hun kinderen beleven, wat zij belangrijk vinden en waar ze behoeften aan hebben met betrekking tot steun bij de opvoeding. Lees meer op:  https://www.kis.nl/publicatie/moeders-van-de-tweede-generatie

RTV Maastricht bedient ook Engelstalige Maastrichtenaren

15-07-2020

Onder de bezielende leiding van ElizaMaree Power spreekt omroep RTV Maastricht ook de Maastrichtenaren aan die het Nederlands nog niet goed meester zijn zoals o.a. expats, studenten en statushouders. De internationale gemeenschap in Maastricht is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid. Weinigen weten bijvoorbeeld dat de Universiteit van Maastricht de meest internationale universiteit van ons land is qua studenten. Maar ook het aantal kenniswerkers en arbeidsmigranten is fors gestegen. ElizaMaree en met haar vele andere vrijwilligers doen hun uiterste best om al die nieuwe Maastrichtse burgers uit alle delen van de wereld van informatie te voorzien over wat er allemaal gebeurt in onze mooie stad. De vele Engelse berichten hebben inmiddels hun meerwaarde wel bewezen. Daarom is het moeilijk te begrijpen dat de gemeente Maastricht het budget van de omroep dreigt weg te bezuinigen waardoor er alleen nog (onvoldoende) rijkssubsidie overblijft. De raad gaat daarover beslissen in augustus na het zomerreces.  

Ongevraagd CIMM advies m.b.t. Zwarte Piet en racisme

13-07-2020

Op 6 juli j.l. heeft de adviescommissie CIMM een ongevraagd advies uitgebracht aan het College van B&W van Maastricht m.b.t. het racismedebat naar aanleiding van de demonstraties  over "Black Lives Matter" die overal in ons land en wereldwijd worden gehouden. De  CIMM is van mening dat, gerelateerd daaraan, niet meer voorbij kan worden gegaan aan de voor vele medeburgers ongewenste folklore rondom het Sinterklaasfeest dat "opgevrolijkt" wordt met "zwarte" pieten. Ons land en ook de gemeente Maastricht is in de afgelopen decennia sterk gemulticulturaliseerd waardoor het gepast is om rekening te houden met verschillende culturele gevoeligheden die er leven in de samenleving. In het advies wordt het College dan ook gevraagd om over te gaan tot het afschaffen van "zwarte" pieten tijdens de mogelijke Sinterklaas intocht in 2020. Als u het volledige advies wilt ontvangen, sturen we dat op verzoek graag toe.

Corona treft bepaalde groepen burgers meer dan gemiddeld

12-07-2020

Onderzoek gedaan in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten wijst uit wat al eerder werd verwacht, namelijk dat mensen behorend tot minderheden door hun migratieachtergrond, opleiding, inkomen, sociale status etc. veel meer dan gemiddeld worden getroffen door het Corona virus. Reden is dat ze op of rond de armoedegrens leven en/of in frontliniesectoren werken waar arbeidsomstandigheden slechter zijn. Ook wonen ze in dichterbevolkte wijken onder slechtere omstandigheden (De Standaard van 11 juli 2020)  

De zoektocht naar een islamitische begraafplaats

29-06-2020

 

   

Onderstaand artikel van Claire van Dyck heeft gestaan in de Limburger.

De corona-pandemie heeft de discussie over eeuwige grafrust voor moslims in Nederland aangejaagd. In Noord en Zuid-Limburg zijn er initiatieven voor islamitische begraafplaatsen die daarin voorzien. Het is de laatste wens van de meerderheid van de eerste generatie islamitische migranten om in hun geboorteland begraven te worden. Die kan vaak niet worden gerespecteerd door de coronapandemie. Het treft vooral Nederlanders van Marokkaanse afkomst vanwege een inreisverbod in Marokko. De keuze voor een laatste rustplaats in Nederland plaatst nabestaanden voor praktische en morele dilemma’s.

De islam schrijft eeuwige grafrust voor, maar weinig begraafplaatsen bieden grafrechten voor onbepaalde tijd. Doorgaans is de looptijd tussen de tien en dertig jaar, zoals op het islamitisch gedeelte van de begraafplaats Tongerseweg in Maastricht. Daarna worden de graven geruimd als de grafrechten niet worden verlengd. Een taboe in de islam. Ibrahim Wijbenga, voorzitter van de stichting Islamitische Begrafeniswezen, kent voorbeelden van nabestaanden die besloten hun dierbare wekenlang in de koeling te bewaren in de (vergeefse) hoop op heropening van de grenzen. Terwijl het een islamitisch vereiste is om zo snel mogelijk begraven te worden vanwege de binding met het land van herkomst en de vanzelfsprekende eeuwige grafrust.

Die eeuwige rustplaats is er in Nederland slechts op een handvol locaties. Zo vond de echtgenoot van Fatna Mkadmi tot haar verdriet uiteindelijk zijn laatste rustplaats in Zuidlaren, op drie uur reizen van hun woonplaats Maastricht. Dichtbij. Het verzacht de pijn als overledenen dicht bij huis begraven kunnen worden met eeuwige grafrust, zodat nabestaanden makkelijk het graf kunnen bezoeken, zegt Hassan Es Sadki. Hij is met Aissa Meziani (voorzitter van het Provinciaal Platform Diversiteit) één van de initiatiefnemers voor het oprichten van zo’n islamitische begraafplaats in Zuid-Limburg.  Nu bieden enkel Raza Al Muwa in Almere, Oude Landen in Nuenen, Begraafplaats Bergen op Zoom en het pas geopende Riyad al Jannah in Zuidlaren de zekerheid van eeuwige grafrust.

En sinds april ook de algemene begraafplaatsen in Rotterdam. Heerlen biedt tijdelijk, voor zolang de reisbeperkingen gelden, de mogelijkheid voor ruim 8.600 euro eeuwig grafrecht te kopen op het islamitische deel van de algemene begraafplaats in Hoensbroek. Dat begraafplaats Tussen de Bergen in Roermond al sinds de jaren vijftig grafrechten voor onbepaalde tijd aanbiedt (voor ruim 6.000 euro), is bij moslims buiten die stad nauwelijks bekend zegt Aissa Meziani. De honderden plaatsen zijn bijna vol, de gemeente onderzoekt uitbreiding.

Bij de keuze voor een begraafplaats speelt het financiële aspect ook een - niet onbelangrijke - rol, zegt geestelijk verzorger Ramzi Oulad Lmaroudia, die samen met tientallen anderen het initiatief ondersteunt. Grafrechten voor onbepaald tijd kosten, met uitzondering van Zuidlaren, al gauw zesduizend euro of meer. De (goedkope) Marokkaanse en Turkse uitvaartverzekeringen betalen de reis van de overledene, één naaste en de begrafenis in het land van herkomst, maar niet of beperkt in Nederland. Wijbenga beaamt dat.

Waar de oudere generatie moslims uit verbondenheid met en verlangen naar het vaderland kiest voor repatriëring (zo’n negentig procent) heeft de jongere generatie een grotere voorkeur voor Nederland, waar ze geboren en getogen is. Zo blijkt uit Islamic burials in the Netherlands and Belgium. Legal, religious and social aspects (Universiteit Leiden, 2016).

Een recente enquête van de Samenwerkende Moskeeën Limburg bevestigt dat beeld: een meerderheid van de 60.000 moslims in Limburg wil in de toekomst hier begraven worden indien eeuwige grafrust is gegarandeerd. De initiatieven in Limburg „voorzien simpelweg in een behoefte”, zegt Lmaroudia. Hij begeleidt zieken en naasten religieus en geestelijk bij de laatste levensfase en begrafenis. „Steeds vaker hoor ik van hen die in Nederland begraven willen worden, dat de nabijheid van familie de doorslaggevende factor is”.

In een vorige week verstuurde brief aan Zuid-Limburgse gemeenten en provincie vragen Es Sadki en Meziani om een laatste eeuwig durende rustplaats voor moslims van alle islamitische geloofsstromingen in Zuid-Limburg op korte termijn mee mogelijk te maken. Om te beginnen bij de zoektocht naar een geschikt stuk grond. Ook is er de hoop op aankoop voor een symbolisch bedrag. Een plan, met financiering en op te richten stichting voor het beheer, moet nog worden uitgewerkt. In Noord-Limburg is het initiatief ver gevorderd. SML onderhandelt over aankoop en beheer van een deel van de algemene begraafplaats in Venlo.

 De discussie over islamitisch begraven in Nederland is uit nood geboren, maar speelt die nog wanneer die nood voorbij is, vraagt Ibrahim Wijbenga zich af. „Interessant is of de jongere generaties echt in Nederland begraven willen worden. Ik deel die overtuiging niet direct. Ik zie er nog heel veel terug gaan naar Turkije en Marokko. De meeste moslims die wij begraven in Nuenen zijn vluchtelingen uit Syrië, Irak, Somalië of mensen uit gemengde huwelijken.”

 Capaciteit is op korte termijn volgens hem geen probleem, wel regionale spreiding. „Het is belangrijk om moslims in Nederland een keuze te kunnen bieden. Die wordt makkelijker met meer islamitische begraafplaatsen met grafrecht voor onbepaalde tijd. Ik juich de initiatieven toe.” De vraag is, zegt Wijbenga, of lokale/regionale moslimgemeenschappen de kosten kunnen dragen. „Het vraagt om professionele leiding, met een adequate administratie, beheer en onderhoud.”

De adviescommissie CIMM heeft het verzoek mede ondertekend.

 

 

Pagina's

realisatie solide