Nieuw politiebeleid etnisch profileren

12-01-2018

Vanaf begin dit jaar geldt voor al het politiepersoneel in Nederland een vernieuwd beleid ten aanzien van proactieve controle. De gemeenteraad kan daarbij monitoren of het etnisch profileren in de betreffende gemeente daadwerkelijk is afgenomen. Lees meer hierover op:

https://maastricht.notubiz.nl/  docucument60863031Nieuw%20beleid%20tegen%20etnisch%20profileren%20-%20brief%20van%20Controle%20Alt%20Delete

Interview Annemarie van Gaal over statushouders, werk en ambitie

08-01-2018

 

In haar interview in de Telegraaf van 8 januari j.l. met als kop "Goede Integratie en ambitie gaan samen", zegt zakenvrouw en columnist Annemarie van Gaal o.a. dat het feit dat zo`n 95% van alle statushouders in steden als Amsterdam en Rotterdam leeft van een bijstandsuitkering een gevolg is van onze eigen ouderwetse en idiote aanpak en niet van de onwil van statushouders. 

                "Terwijl het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering daalt, stijgt het totale aantal bijstandsgerechtigden in ons land. En dat komt door de grote groepen asielzoekers van de afgelopen jaren, die vrijwel rechtstreeks vanaf hun asielaanvraag door ons in een bijstandsuitkering geleid worden. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet tegen de komst van vluchtelingen en ik vind het onze morele plicht om een tijdelijk of permanent thuis te bieden aan mensen die in hun eigen land niet veilig zijn. Maar ik ben wel faliekant tegen de manier waarop we zelf nu te werk gaan.

                 Vrijwel álle Syrische en Eritrese vluchtelingen die vanaf 2014 tot medio 2016 met duizenden per maand naar Nederland kwamen, hebben inmiddels een verblijfsvergunning en een woning gekregen. Zij zijn zogenoemde statushouders geworden. Maar het tragische is dat ook vrijwel al deze vluchtelingen na achttien maanden nog steeds geen werk hebben. Maar liefst 95% van de statushouders in steden als Amsterdam en Rotterdam leeft van een bijstandsuitkering. In een stad als Amsterdam is de helft van alle beschikbare en betaalbare huurwoningen bestemd voor deze statushouders. Amsterdammers die in Amsterdam werken en al jarenlang op de wachtlijst voor een betaalbare huurwoning staan, zien een woning voor hun neus weggekaapt worden door statushouders in de bijstand. Dat komt de integratie niet ten goede.

                Steden komen daarnaast bakken met geld tekort, want iedere bijstandsgerechtigde kost tienduizenden euro’s per jaar aan uitkering en begeleiding. Het is te gemakkelijk om nu met een beschuldigende vinger naar de statushouders te wijzen. Hen treft niet zoveel blaam, want deze situatie is vooral aan onszelf te wijten en aan onze ouderwetse aanpak. Wij dempen namelijk vanaf de eerste dag iedere vorm van ambitie bij de asielzoekers en ik geloof dat goede integratie en ambitie hand in hand gaan. Ik leg het uit. Stel, je bent vluchteling en komt na maanden zwerven aan in Nederland. De eerste maanden word je opgevangen in een opvangcentrum waar alles geregeld is en je zakgeld krijgt. Je mag gedurende deze tijd niet werken, al wil je nog zo graag. Als daarna een asielprocedure gestart wordt, mag je de eerste zes maanden nog steeds níet werken. Pas ná zes maanden mag een je een beetje gaan werken, maar niet meer dan 24 weken per jaar, dus minder dan de helft van de tijd.

              Waarom 24 weken, vraag je je af. Wat moeten ze de rest van de tijd doen? Wellicht denkt de overheid dat ze die tijd nodig hebben om in te burgeren of de taal te leren, maar de beste manier om in te burgeren en de taal te leren is door te werken en met collega’s om te gaan. Met deze aanpak laten we statushouders alleen maar wennen aan luilekkerland. Als de asielzoeker uiteindelijk een verblijfsvergunning en een woning krijgt, kan hij eindelijk fulltime gaan werken óf hij kan een bijstandsuitkering ontvangen. Ruim 95% van de nieuwe inwoners kiest voor het laatste, zo blijkt uit de cijfers. Asielzoekers zijn beslist niet lui als ze in Nederland aankomen, maar wij maken ze vleugellam met ons idiote beleid. Schandalig dat we dit als land zó verkeerd aanpakken. We zouden ons asielbeleid op twee punten radicaal moeten veranderen.

              Ten eerste: waarom verdelen we vluchtelingen lukraak over de gemeenten in Nederland zonder te kijken of daar wel voldoende werkgelegenheid is? Het lijkt me logisch om vluchtelingen onder te brengen in regio’s waar veel vacatures zijn en zij vrijwel meteen aan de slag kunnen, zoals in het Westland of Zeeland. Overdag is de werkvloer een prima plek om in te burgeren en werkgevers zijn best bereid om taalles binnen het bedrijf te organiseren. Veel beter. En ten tweede: waarom stimuleren we de ambitie van asielzoekers niet vanaf de eerste dag? We zouden asielzoekers bij aankomst bijvoorbeeld een vijf jaar durend ’proefcontract’ aan kunnen bieden met een tijdelijke verblijfsvergunning. Pas na die vijf jaar kunnen ze eventueel een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Vijf jaar lang krijgen ze alle mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Ze mogen meteen fulltime gaan werken en kunnen op onze kosten een beroepsopleiding volgen en de taal leren. Diploma’s die ze in Eritrea of Syrië gehaald hebben, kunnen ze laten toetsen en omzetten naar een diploma dat wij kennen.

              Vervolgens kunnen ze na vijf jaar een permanente verblijfsvergunning aanvragen, maar die krijgen ze alleen als ze voldoende punten hebben. Factoren als leeftijd, opleiding, werkervaring in de afgelopen vijf jaar en hoe goed je de taal spreekt, schrijft en begrijpt leveren punten op. Haal je het minimale aantal punten niet, dan krijg je geen permanente verblijfsvergunning. Simpel. In landen als Canada werkt het al zo. Natuurlijk wordt niemand teruggestuurd naar een onveilig land, en natuurlijk kun je nog met je hand over je hart strijken bij schrijnende gevallen, maar integratie is gedoemd te mislukken als we ambitie blijven dempen".

 

Eerstvolgende vergaderdatum: 15 januari a.s.

08-01-2018

De eerste vergadering  van de adviescommissie Integratie en Mondialisering Maastricht vindt plaats op maandagavond 15 januari a.s. Onder de button Vergaderingen op de menubalk van deze website vindt u daarover meer informatie. U bent van harte welkom !

Nederlandse bevolking groeit verder door migratie

02-01-2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de Nederlandse bevolking in 2017 verder is gegroeid met ongeveer 100.000 inwoners, voornamelijk door buitenlandse immigratie (82%). Er kwamen 233.000 immigranten bij en vertrokken er 151.000 emigranten. Op lokaal niveau bestaan er echter grote verschillen. Zo daalde bijvoorbeeld het inwonertal in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten. Zo blijft ook de natuurlijke aanwas in de gemeente Maastricht dalen maar dat wordt opgevangen door immigratie van meer internationale studenten. Lees meer hierover op:

https://www.nu.nl/binnenland/5070578/nederlandse-bevolking-groeit-mede-m... en op

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/bevolking-in-bijna-kwart-van-gem...

 

Diversiteitsbeleid in de gemeente Maastricht

22-12-2017

 

  Maastricht is een bruisende stad die een belangrijke plaats inneemt in het Eurregio gebied van Nederland, Belgie en Duitsland. Daar hoort natuurlijk ook een actief diversiteitsbeleid bij. Hier kunt u lezen wat het standpunt van onze gemeente daarover is: 

Diversiteit

De gemeente heeft als standpunt dat iedere inwoner van Maastricht, inclusief nieuwkomers, de kans moet krijgen deel te nemen aan alle aspecten in onze samenleving. Integratie van individuen en groepen in alle aspecten van het maatschappelijke leven is een must. Meer hierover op: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/beleid/maatschappeli...

Maar niet alleen bij de gemeente speelt diversiteit een steeds grotere rol, ook de Universiteit van Maastricht hecht een groot belang aan een inclusiever beleid zoals u hier kunt lezen: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/focus-op-diversiteit-en-in...

Wilt u ook meepraten en -denken over diversiteit binnen onze gemeente, kom dan naar een van de vergaderavonden van de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) en raadpleeg daarvoor de pagina Vergaderingen op deze website. U bent van harte welkom!

 

 

Er wordt genuanceerder over diversiteit gedacht dan verwacht

19-12-2017

Er komen steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander (het stille midden) genuanceerder denkt over integratie en diversiteit in de samenleving dan algemeen wordt verwacht. Naast het recent verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau is er nu ook het rapport "Bezorgdheid en Veerkracht". Lees meer hierover via de volgende twee links:                                                           

https://www.kis.nl/artikel/het-woord-aan-het-stille-midden?utm_medium=em...

https://www.kis.nl/publicatie/bezorgdheid-en-veerkracht

 

Buddyproject Marokkaanse moeders in Maastricht

19-12-2017

Een aantal Marokkaanse moeders in Maastricht zijn een buddyproject begonnen met betrekking tot de problematiek van hun jongeren. Zaken als discriminatie, exclusie, drugsgebruik  en- handel komen daarbij aan bod. Het project heeft als doel om informatie en ervaringen uit te wisselen en Marokkaanse jongeren weerbaarder te maken. Hun project "Toolkit" heeft inmiddels subsidie van de gemeente gekregen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachida Ziani (06-49620622) of Tiny van Driel (06-39857310). Of langskomen in Caracola in de oude Theresiaschool op elke dinsdagmiddag om 13.00pm. U bent van harte welkom om mee te praten en mee te denken! 

Hoe gaat een wijkteam met diversiteit om?

19-12-2017

Een lokale aanpak is waar alles om draait als het aankomt op integratie en diversiteit in de samenleving. En daarbij spelen wijkteams een cruciale rol. Lees meer over hoe zij nog beter te werk kunnen gaan via de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/diversiteitsproof-werken-begint-met-erkennen-...

Vacatures voor nieuwe commissieleden

14-12-2017

Door natuurlijk verloop is de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) op zoek naar nieuwe leden. Meer kunt u lezen in onderstaande profielschets en sollicitatieprocedure.                                                                                                                                                                                   De CIMM (Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) is in zijn huidige vorm opgericht in 2003 door het College van B&W van Maastricht met als doelstelling om een positieve bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving in Maastricht. Dat geldt met name voor de ongeveer tienduizend Maastrichtse burgers met een niet-westerse migratieachtergrond. De taken en bevoegdheden liggen onder andere op het vlak van het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan B&W naast het onder de aandacht brengen van het te voeren integratie-, en mondialiseringsbeleid aan de Maastrichtse bevolking.De commissie bestaat uit dertien leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. Bij de samenstelling wordt naast gender en leeftijd rekening gehouden met een redelijke afspiegeling van de bestaande culturele diversiteit in Maastricht. Tevens is van belang dat er binnen de commissie een zo ruim mogelijke kennis en ervaring aanwezig is van de beleidsterreinen integratie, mondialisering en de multiculturele samenleving. Daartoe onderhouden de leden formele en informele contacten met relevante partijen en organisaties.De commissieleden worden door het College van B&W benoemd voor een periode van vier jaar. Acht keer per jaar komt de commissie in vergadering bijeen; deze vergaderingen zijn openbaar. Per bijgewoonde vergadering wordt een presentievergoeding uitbetaald volgens algemeen vastgestelde richtlijnen.Door natuurlijk verloop zijn er momenteel drie vacatures; daarom willen we graag in contact komen met mogelijke nieuwe leden. Wilt u solliciteren? Dan kunt u tot uiterlijk 15 januari 2017 een beknopte brief schrijven met relevante gegevens en uw motivatie, en een CV.De brief kunt u richten aan:Gemeente Maastricht/ CIMMt.a.v.mevr. Gertie StallenbergPostbus 19926201BZ Maastricht 

SCP: tolerantie jegens migranten toegenomen

13-12-2017

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoekt regelmatig hoe Nederland er sociaal voor staat. En wat blijkt ten aanzien van culturele diversiteit? In vergelijking met zo`n 25 jaar geleden is de tolerantie van de Nederlander ten opzicht van migranten fors toegenomen. Vond in 1994 nog 49% van de bevolking dat er teveel mensen met een andere culturele achtergrond in ons land wonen, nu is dat percentage gezakt naar 31%. Bovendien is met 80% de steun van de Nederlanders voor de opvang van vluchtelingen in ons land zeer hoog te noemen. Tesamen met Zweden horen wij tot de landen met de hoogste tolerantie in Europa. Echter, er is wel een toenemende bezorgdheid over de integratie van alle nieuwkomers en over de kosten daarvan in relatie tot algehele bezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg. 

Pagina's

realisatie solide