Acteurs/actrices gevraagd met een biculturele achtergrond

26-06-2020

Toneelgroep Maastricht gaat binnenkort audities houden voor een webserie die gemaakt wordt voor BNN/VARA. Voor die serie die Zuipkeet gaat heten zijn ze op zoek naar jonge Limburgse acteurs (18-22 jaar). Er hebben zich al genoeg mensen aangemeld met een oorspronkelijk Nederlandse achtergrond maar nog niet voldoende mensen met een biculturele achtergrond. Vandaar deze oproep om je te melden en wie weet kom je binnenkort op TV !  

Laat uw stem horen tijdens de komende stadsrondes !

22-06-2020

Op donderdag 2 juli a.s. van 5-11PM wordt de belangrijke stadsronde voor o.a. het Sociaal Domein gehouden. Dan kunnen Maastrichtse burgers hun stem laten horen ten aanzien van de aangekondigde forse bezuinigingen in het Sociaal Domein. Laat uw stem niet voorbijgaan want de gemeenteraad wil die graag horen alvorens zij in Augustus hun eindoordeel vellen.

Let wel: in verband met de coronabeperkingen dient u vooraf aan te geven of hoe u uw stem wilt laten horen: fysiek (beperkt mogelijk), per e-mail vooraf of digitaal tijdens de stadsronde. Meer informatie hierover vindt op de gemeentelijke website.

Een van de bezuinigingsvoorstellen betreft het opheffen van de drie adviesraden: de adviescommissie Senioren, de Jongerenraad en de adviescommissie CIMM (Integratie en Mondialisering Maastricht, kortweg Diversiteit Maastricht). Als u de argumenten wilt lezen waarom wij tegen opheffing zijn, vraag dan een copie aan van onze brieven aan het College van B&W met daarin alle argumenten. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.    

Diversiteit voor veel bedrijven bijzaak

17-06-2020

Ondanks de bewezen meerwaarde zoals bijvoorbeeld een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim, heeft diversiteit voor z`on tweederde van de bedrijven geen hoge prioriteit. Dat blijkt uit een onlangs gehouden grootschalig onderzoek onder 2000 HR managers. Daaruit bleek ook dat 20% van de ondervraagde bedrijven wel een actief diversiteitsbeleid voert. Adviesburo Berenschot dat bij het onderzoek was betrokken noemt de resultaten "zorgwekkend".

Burgemeesters signaleren toename ongelijkheid door corona en pleiten voor actie

16-06-2020

De Coronacrisis treft vooral bewoners van kwetsbare wijken, dat stellen vijftien burgemeesters van grote en middelgrote steden in ons land. Zij bieden daarom in Den Haag een manifest aan waarin gevraagd wordt om 1,25 miljard Euro aan steun, zo meldt de Volkskrant.

Toename van onderwijsachterstanden, drugscriminaliteit, schuldproblematiek, psychische problemen en werkloosheid vereisen een actieplan dat nog deze zomer moet starten. Zij pleiten eronder andere voor dat bewoners van achterstandswijken voorrang moeten krijgen bij vacatures. De adviescommissie CIMM zal deze ontwikkelingen ook ter sprake brengen bij het College van B&W van Maastricht.

Anti-discriminatie coordinator gewenst

11-06-2020

Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens schrijft in haar pas gepubliceerde jaarverslag dat de aanpak van racisme en discriminatie in ons land beter moet. Het College adviseert de overheid daarvoor een permanente coordinator aan te stellen. Discriminatie in de openbare ruimte is helaas structureel en moet daarom beter worden tegengegaan. Een van de taken van deze coordinator is om te  onderzoeken welke groepen vaker met discriminatie en racisme te maken krijgen en welk beleid gemeenten hierover moeten voeren.   

Wat gemeenten kunnen doen tegen racisme en discriminatie

09-06-2020

Alhoewel de begrippen racisme en discriminatie dicht bij elkaar liggen, zijn er toch ook verschillen. Lees meer hierover en wat gemeenten hiertegen kunnen doen op de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/zeven-prangende-vragen-en-antwoorden-over-rac...

Over racisme in Nederland

06-06-2020

Dat ook in ons land wordt gediscrimineerd lijdt geen twijfel. Keer op keer wordt dat bevestigd door onderzoeken zoals de toeslagenaffaire bij de belastingdienst, sollicitatieprocedures bij onder meer uitzendbureaus of met feiten op scholen of voetbalvelden. Lees hier een artikel van cultureel antropoloog Sinan Cankaya over discriminatie in Nederland: 

https://blendle.com/i/ad/racisme-nederland-ziet-en-hoort-niets/bnl-adn-2...

Migrantenorganisaties vragen juist nu om meer samenwerking

28-05-2020

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat relatief meer mensen met een migratieachtergrond overlijden aan het Corona virus. Redenen zijn onder andere armoede, taalachterstand, grotere gezinnen of moeilijk bespreekbare taboes. Daarom is juist nu in deze Coronatijd meer samenwerking nodig tussen gemeenten en migrantenorganisaties. Lee meer hierover op:

https://www.movisie.nl/artikel/migrantenorganisaties-werk-juist-nu-coron...

Nederlandse moslims zijn veel Nederlandser dan gedacht

27-05-2020

Een interessant essay in De Groene Amsterdammer van deze week  over de Islam in Nederland dat positiever is dan gedacht. Lees meer op:  https://www.groene.nl/artikel/gaat-het-nog-wat-worden?utm_source=De+Groe...

Adviescommissie CIMM niet eens met eventuele opheffing

26-05-2020

Op dinsdag 26 november heeft de adviescommissie CIMM (Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) een brief gestuurd naar het College van B&W en de voltallige gemeenteraad van Maastricht met argumenten waarom het een groot verlies zal zijn als de commissie zou worden opgeheven zoals het College en de ingehuurde adviseur KPMG dat heeft voorgesteld. Op verzoek sturen wij u een copie van de brief.   

Pagina's

realisatie solide