Hoe andere Europese landen moslimdiscriminatie aanpakken

21-12-2020

Ons land staat in het buitenland bekend als een relatief tolerant land. Toch ervaart meer dan 50% van de hier levende moslims regelmatig discriminatie. Voor christenen is dat 21% en niet-, of anderszins gelovigen 25%. Ook veel Joodse burgers ervaren toenemend racisme. Al die percentages zijn veel te hoog wanneer we een inclusieve samenleving nastreven.

Lees op onderstaande link van het Kennisplatform Integratie en Samenleving hoe andere Europese landen omgaan met bijvoorbeeld moslimdiscriminatie: https://www.kis.nl/artikel/moslimdiscriminatie-wat-er-bekend-over-de-aan...

 

Oog hebben voor diversiteit in het verouderingsproces

20-12-2020

In deze nare coronatijden is eenzaamheid een steeds groter probleem aan het worden en dat geldt natuurlijk voor elke burger, onafhankelijk met welke achtergrond ook. Maar een groep die er meer dan gemiddeld uitspringt is die met een migratieachtergrond. Ze hebben vaak niet alle familie dichtbij om op terug te vallen, zijn vaak meer actief op religieus gebeid maar kunnen niet naar de moskee of ander gebedshuis en, vooral de ouderen, spreken de taal minder goed om alles op de media te volgen wat er gebeurt.  Lees meer op:  https://www.movisie.nl/artikel/heb-oog-diversiteit-verouderingsproces?ut...

Lockdown laat kansenongelijkheid tussen kinderen alleen maar toenemen

18-12-2020

Dat beweren verschillende deskundigen waaronder de Amsterdamse onderwijssocioloog Thijs Bol. "Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen." Zo hebben kinderen uit probleemgezinnen tot wel een half jaar of meer ontwikkelingsachterstand opgelopen omdat zij wekenlang niet naar school mochten. Het wordt steeds moeilijker om die achterstand later weer in te lopen. Ook nemen bij kinderen eet-, en slaapproblemen en angststoornissen toe.

 

Geautomatiseerd etnisch profileren neemt problematische vormen aan

18-12-2020

Langzaam wordt duidelijk dat overheidsinstanties in binnen-, en buitenland steeds vaker algoritmen gebruiken die etnisch profileren zoals onder andere is gebleken bij de toeslagenaffaire van de belastingdienst. Een ander voorbeeld is het Sensing-project in Roermond, om onder meer diefstal, drugshandel en zakkenrollen tegen te gaan. Amnesty International heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en noemt het project een voorbeeld van ‘de automatisering van etnisch profileren’.

Kwalijk hierbij is dat het principe dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel wordt bewezen, hetgeen een van de basiselementen is van onze rechtstaat, (deels) wordt losgelaten. Mensen worden niet als verdacht beschouwd vanwege hun daden, maar omdat ze vanwege bepaalde kenmerken – zoals een soort nummerplaat of uiterlijke persoonskenmerken – als hoog risico worden gezien. Het idee is dat hun profiel erop wijst dat ze mogelijk een misdaad zullen begaan. Dit algoritme stelt geen misdaden vast, maar voorspelt ze. Daarmee is het Sensing-project een voorbeeld van predictive policing, een trend die zich wereldwijd steeds meer aan het ontwikkelen is en dat baart terecht zorgen als er niet zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan. De mogelijkheid valt moeilijk uit te sluiten dat vooral mensen van kleur vaker slachtoffer worden van verkeerde interpretaties van gegevens. Herhaaldelijk is dat aangetoond, onder meer door Joy Buolamwini, een onderzoeker aan de Amerikaanse universiteit MIT en oprichter van de Algorithmic Justice League. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n mismatch bij mensen van Afro-Amerikaanse afkomst en ook bij mensen met een Aziatische achtergrond, zo’n tien tot honderd keer vaker voorkomt dan bij witte mensen, hetgeen regelrechte discriminatie is.

Het vlechtwerk van diversiteitsfactoren en uitsluiting

10-12-2020

 Ceronne Kastelein van Movisie schreef een interessant artikel over een andere benadering van diversiteit en inclusie: het zogenaamde "vlechtwerk van twaalf diversiteitsfactoren" (zie onderstaande afbeelding). Zo heeft ieder individu een eigen vlechtwerk. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/diversiteitsfactoren-uitsluiting?utm_camp...

 

Seksuele oriëntatie: Seksuele oriëntatie gaat over tot wie je je romantisch/seksueel aangetrokken voelt. Denk hierbij aan lesbische vrouwen, homoseksuele mannen of biseksuele mensen, mensen die zich identificeren als panseksueel of heteroseksueel.

Gender & sekse: Sekse gaat over de biologische verschillen op het gebied van geslacht. Gender gaat over de culturele en maatschappelijke betekenis van biologische verschillen.

Leeftijd: Dit gaat over levenservaring, maar kan ook iets zeggen over de levensfase waarin iemand zich bevindt.

Uiterlijke kenmerken: Uiterlijke kenmerken zijn een bepaald communicatiemiddel waarop mensen kunnen reageren. Met sommige uiterlijke kenmerken worden we geboren, zoals  huidskleur of type haar. Andere uiterlijke kenmerken zijn het gevolg van gebeurtenissen in je leven, zoals een zichtbaar litteken. Het is daarnaast mogelijk om zelf invulling te geven aan uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld door een hoofddoek te dragen of het laten zetten van een tattoo. Zo is een uiterlijk kenmerk soms gekoppeld aan een bepaalde sociaal-culturele of religieuze achtergrond, het hebben van een beperking of een bepaalde levenswijze. Uiterlijke kenmerken kunnen elementen zijn waaraan de samenleving betekenissen verbindt. 

Sociaal-culturele achtergrond: Dit gaat over normen, waarden, gewoonten en gebruiken die iemand vanuit huis meekrijgt. Dit kan ook duiden op een specifieke groep waar iemand zich mee identificeert.

Gezondheid: De mate waarin iemand lichamelijk, psychisch en sociaal welgesteld is.

Religie & levensbeschouwing: Onder religie wordt doorgaans geloofsleer of een godsdienst verstaan. Een levensbeschouwing gaat over het hebben van een bepaalde visie of filosofie op het leven.

Financiële situatie: De mate waarin iemand financieel in staat is om voor zichzelf (en eventueel voor anderen) te zorgen.  

Educatie: Dit gaat over toegang tot onderwijs. Ook gaat het over hoe goed je je kunt bewegen binnen het onderwijs en de mate waarin je het hebt genoten of geniet. Denk hierbij ook aan verschillende types onderwijs. 

(Arbeids)participatie: Dit gaat over toegang tot de arbeidsmarkt. Ook gaat het over hoe goed je je kunt bewegen op de arbeidsmarkt. Participatie gaat over het betekenisvol kunnen acteren in de samenleving. Arbeid is daar een belangrijk element in, maar dit gaat over zorg voor anderen, vrijwilligerswerk, studeren en andere maatschappelijke taken of activiteiten.

Sociale status: De sociale status betreft het aanzien, de eer, de prestige die iemand krijgt en met zich meedraagt in diens sociale groep of samenleving. Sociale status kan verkregen worden door toewijzing, waarbij persoonlijke invloed geen rol speelt, of verwerving waar dit wel het geval is. Als iemand uit een bepaalde groep een goede sociale positie verwerft, kan dat voor een groep empowerend werken: andere mensen kunnen dan zien dat er toegang is tot die veronderstelde hogere status. Sociale status bestaat op individueel niveau en op collectief niveau (Nock & Rossi, 1978).

Inclusief werken 

Inclusief werken, betekent rekening houden met alle mogelijke diversiteitsfactoren en combinaties van diversiteitsfactoren. Het bewustzijn van de manieren waarop mensen van elkaar kunnen verschillen en het beschikken over basiskennis kan jou als sociaal professional helpen. Daarnaast is het belangrijk om te beschikken over een aantal basiscompetenties. Meer weten over deze basiscompetenties? Bekijk dan de pagina ‘Basiscompetenties inclusief werken voor sociaal professionals’.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector

09-12-2020

Dat diversiteit en inclusie steeds meer leeft in onze samenleving is een hoopvol teken. Zo heeft de culturele en creatieve sector een eigen code opgesteld die heel duidelijk aangeeft welke stappen er ondernomen moeten worden om een meer homogene samenleving te krijgen. Lees meer op: https://codeculturelediversiteit.com/wp-content/uploads/2019/11/Code-Div...

Overheid wil benoeming Nationaal Coordinator Discriminatie en Racisme

09-12-2020

Minister Ollengren die diversiteit en inclusie in haar portfeuille heeft wil in het komende jaar een Nationaal Coordinator Discriminatie en Racisme benoemen. Daarvoor wordt momenteel onderzocht hoe die moet gaan werken en wat de benodigde middelen zullen zijn. In ieder geval krijgt de coordinator als aandachtsgebieden:  racisme, moslimhaat, antisemitisme en lhbti-, en gendertegenstellingen. Tevens komt er ook een staatscommissie die diepgaand onderzoek gaat doen naar discriminatie en racisme in onze samenleving. 

College van B&W van Maastricht scoort goed op eigen diversiteit

03-12-2020

Dat geldt tenminste voor haar eigen samenstelling als gekeken wordt naar sekse in vergelijking met andere gemeenten in ons land. Het College van Maastricht bestaat namelijk uit een vrouwelijke burgemeester en twee vrouwelijke wethouders naast de andere vier mannelijke wethouders. Bovendien had de vorige burgemeester een LHBTI-achtergrond.

Kennisplatform De Collegetafel heeft sekseverhoudingen onderzocht in al onze gemeenten en kwam tot de ontdekking dat slechts 25% van de 355 gemeenten in ons land een vrouwelijke burgemeester heeft, dus er is nog een forse slag te maken. Honderdtwintig gemeenten hebben zelfs nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad waaronder vijf van de tien grootste gemeenten van ons land, te weten Eindhoven, Groningen, Tilburg, Breda en Rotterdam. Qua wethouders hebben maar liefst 103 gemeenten geen enkele vrouwelijke wethouder.

Diversiteit kent natuurlijk veel meer aspecten dan alleen sekse en gender zoals o.a. opleiding, leeftijd, culturele achtergrond en sociale klasse. En dan scoort een gemeente als Rotterdam weer goed met een burgemeester met een migratieachtergrond, net zoals Arnhem. Als gekeken wordt naar gemeentelijke bestuurders met een migratieachtergrond dan valt dat bar tegen. Maar liefst 22% van alle Nederlandse burgers heeft een migratieachtergrond, dat wil zeggen tenminste één ouder die buiten ons land geboren is. Maar daarvan is slechts 1% burgemeester, 2% gedeputeerde, 0% Commissaris van de Koning, 0% secretaris-generaal, 1% Eerste Kamerlid. Alleen onze Tweede Kamer springt er goed uit met een percentage van 17%. (Bron: RTL Nieuws 2017).

De adviescommissie CIMM zal zich blijven inzetten om ook in Maastricht diversiteit en inclusie op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken.

 

Minder vasthouders aan Zwarte Piet

02-12-2020

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat steeds minder mensen vasthouden aan een traditionele zwarte piet. Was dat percentage 4 jaar geleden nog een meerderheid van 65%, nu is dat gedaald tot 39% en die daling geldt voor alle leeftijdsgroepen. Waren het tot nu toe vooral hoogopgeleiden die vonden dat zwarte piet best mocht verkleuren, nu wordt die mening ook steeds meer gedeeld door lageropgeleiden. De populariteit van het Sinterklaasfeest als geheel daalt door verschillende omstandigheden zoals steeds kleinere en kinderloze gezinnen en het vieren van kerstsmis: nu viert ongeveer 40% van de Nederlanders nog Sinterklaas.

De adviescommissie CIMM heeft het College van B&W geadviseerd om niet meer verder te gaan met zwarte piet manifestaties in de openbare ruimte van Maastricht uit respect voor de groeiende groep Nederlandse burgers die zich daardoor gediscrimineerd voelen.

Pagina's

realisatie solide