Samenvatting CIMM Symposium "Diversiteit in de eigen organisatie"

26-02-2020

 

Samenvatting CIMM Symposium

“Diversiteit in de eigen Organisatie”

 

Locatie/datum: Maastricht, Trefcentrum Wittevrouwenveld, 7 november 2019.

Organisator: Adviescommissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM)

Deelnemende organisaties: Envida, Humanitas, Leger des Heils, Maasvallei, MEE Zuid Limburg, Trajekt en de Universiteit van Maastricht. Alle uitgenodigde organisaties hebben gemeenschappelijk dat ze een dienstverlenend oogmerk hebben t.a.v. een cliëntenpopulatie die in toenemende mate gedifferentieerd is.

 

Startpunten voor debat

De Nederlandse samenleving is samengesteld uit mensen met heel verschillende achtergronden qua  opleiding, voorkeuren, (seksuele) geaardheid, sociale status, denkwijzen en culturen. Diversiteitsbeleid maakt het mogelijk dat deze veelkleurigheid meer inzichtelijk wordt gemaakt en zodoende meer wordt (h)erkend. De noodzaak daarvoor is altijd al aanwezig geweest maar nu des te omdat de huidige tijd zich kenmerkt door een snelle en sterke vergrijzing, een krappe woning-, en arbeidsmarkt en een toenemende welvaartskloof die verhoudingen op scherp zet. Gericht diversiteitsbeleid vraagt erom dat er niet alleen naar buiten wordt gekeken maar vooral ook binnen de eigen organisatie en via zelfreflectie op individueel niveau. Denken in diversiteit en inclusiviteit kan leiden tot ‘bevruchting” van elkaars ideeën en zienswijzen en zorgen voor toegevoegde waarde.    

 

Gedachtenwisselingen en bevindingen

Vanwege de toenemende globalisering en demografische ontwikkelingen zullen, met name organisaties in de zorg en non profit-sector, als die ook in de toekomst succesvol willen blijven opereren, actief moeten gaan investeren in diversiteitsbeleid, niet alleen in mindset maar ook in gericht beleid. Het onderwerp diversiteit is nog lang niet altijd vanzelfsprekend voor veel organisaties en alles begint met bewustwording hierover. Er is vaak nog een hele weg te gaan.  

Het probleem waar alle zorg, en non-profit organisaties mee te kampen hebben is : hoe bereiken we de mensen? Voor een inclusieve samenleving is daarbij het actief betrekken van de burger een aanpak die kan leiden tot een hoog maatschappelijk rendement, d.w.z. bewust contacten leggen en mensen echt leren kennen. Veel problemen kunnen echter niet door individuele organisaties opgelost worden omdat de benodigde competenties en budgetten ontbreken. Vandaar dat meer samenwerking van essentieel belang is, temeer daar de maatschappelijk werker en jongerenwerker wegbezuinigd zijn. Voor een juiste en efficiënte  samenwerking is wel een “regisseur” nodig want slim verbinden is heel belangrijk.

Door continue bezuinigingen blijft bij veel organisaties alleen de kerntaak overeind staan en is er onvoldoende ruimte om te investeren in nieuwe aanpak en een meer specialistische, gedeelde verantwoordelijkheid. Met als gevolg dat er cliënten tussen de wal en het schip vallen. Uit onderzoek naar de sociale wijkteams blijkt dat de wijk als concept nog nauwelijks een rol speelt. Slechts een kwart van de bevolking kent het bestaan ervan dus daar is nog veel te winnen.

De verzorgingsstaat heeft vooral de laatste jaren grote veranderingen ondergaan waarop vanwege de tijdsdruk onvoldoende kon worden geanticipeerd. Zo is bijvoorbeeld de sociale mix in buurten gigantisch toegenomen, werden er nieuwe manieren van werken in het sociaal domein geïntroduceerd en tegelijkertijd veel bezuinigingen doorgevoerd. Dat alles heeft geleid tot een spanningsveld tussen burgers, organisaties en overheid. Erkend wordt nu dat er een coördinatieprobleem is ontstaan waarbij nieuwe manieren van afstemming en samenwerking gezocht moeten worden. Misschien in de vorm van een lokale ombudsman of een gemeentelijk wijkloket. Daarin is nog een wereld te winnen. Van fragmentatie door marktwerking (deels) terug naar integratie en meer samenwerking. Zo telt bijvoorbeeld alleen Maastricht al zo`n 300 zorgaanbieders en is het niet altijd duidelijk met wie men om de tafel moet gaan zitten om problemen op te lossen. Vooropgesteld is wel dat gemeenten die mogelijkheid wel moeten bieden.

De kracht van een organisatie en een samenleving zit juist in de verschillen en niet in ieders gelijkheid. Het geduld opbrengen om elkaars cultuur en zienswijze te leren kennen vergt een investering die zich uiteindelijk zal vertalen in betere ideeën en besluiten.  

 

Overeenstemmingen:

1. Alhoewel het cliëntenbestand van de betreffende organisaties zeer divers is, geldt dat nog niet of onvoldoende voor het door hun gevoerde personeelsbeleid. Daarvoor is meer aandacht nodig.

2. Om goed aansluiting te kunnen maken met moeilijker te bereiken groepen in de samenleving is kennis van verschillende culturen nodig om makkelijker “binnen” te kunnen komen.

3. Er is behoefte aan een overkoepelende, breed geïnformeerde en coördinerende regisseur in het Sociale Domein. Bovendien is alleen samenwerking tussen verschillende organisaties niet voldoende, ook synergie in doelstellingen en de weg daarnaar toe wordt van belang geacht. De oorspronkelijke gedachte dat marktwerking veel problemen wel zou oplossen is niet bewaarheid. Sociale wijkteams doen goed werk maar er moet nog beter gecoördineerd worden om niet te vervallen in overbodige concurrentie of een situatie waarbij cliënten uiteindelijk toch onvoldoende geholpen worden. 

4. Alle organisaties hebben een probleem m.b.t. het werven en behouden van geschikt personeel binnen het sociale domein. Met name ten aanzien van diversiteit is er nog een weg te gaan. Een grondige analyse en structurele aanpak zijn daarom noodzakelijk. 5. Onderzoek wijst uit dat diversiteit binnen een groep kan leiden tot wel 15% meer wrijving maar dat een gerichte, meer inclusieve benadering tot een wel 60% betere verstandhouding kan leiden.

 

 

Rodaan Al Galidi en zijn boek over Holland

22-02-2020

Voor diegenen die hem nog niet kennen, Rodaan Al Galidi is een Nederlandse schrijver van Irakese afkomst die al sinds 1998 in ons land woont. Oorspronkelijk opgeleid als bouwkundig ingenieur, is hij na een acht jaar verblijf in een azielzoekerscentrum, nu een bekend dichter en schrijver geworden die onder andere de EU-literatuurprijs heeft gewonnen. Zijn laatste boek "Holland" is een verbazingwekkende en openbarende reis door het diepe hart van Nederland. De schrijver kroop daarbij in het hoofd en de geest van de Nederlander. Het boek is een aanrader voor iedereen die graag willen weten hoe mensen van andere culturen met een open blik en vertederende glimlach tegen ons aankijken.  Bekijk hier een recent interview met hem: https://www.vpro.nl/programmas/mondo/video/afleveringen/2020/15-februari...

Een toekomst voor kwetsbare jongeren

20-02-2020

Er zijn diverse redenen aan te geven waarom vooral jongeren in een kwetsbare positie terecht kunnen komen en daardoor thuisloos of zelfs dakloos worden. Eén daarvan is niet erkend te worden om wie je bent door een andere culturele of seksuele achtergrond. In de volgende link staan een aantal inspirerende projecten die kwetsbare jongeren uit hun isolement kunnen halen: 

https://www.movisie.nl/artikel/inspirerende-projecten-kwetsbare-jongeren...

 

De Chinese gemeenschap roert zich

20-02-2020

Lang zijn ze onder de radar gebleven omdat ze altijd onderling hun eigen problemen oplosten en nooit op de voorgrond wilden treden: de Chinese gemeenschap in ons land. Maar de opkomende discriminatie in het algemeen laat ook deze groep niet onaangetast. Zo vertelden jongeren in DWDD dat ze sinds het Coronavirus werden gemeden en gediscrimineerd in o.a. het openbaar vervoer. Rene Broekroelofs schrijft erover in deze link:  https://www.kis.nl/blog/discriminatie-van-chinese-nederlanders-wat-doen-...

KIS inspireert een stabiele samenleving met ruimte voor verschil

20-02-2020

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving, kortweg KIS, is een landelijke organisatie die een breed scala aan informatie en oplossingen biedt ten aanzien van diversiteit en inclusiviteit. Kijkt u eens naar de website: https://www.kis.nl  en laat u inspireren.

Het groeiende probleem van eenzaamheid

23-01-2020

Ondanks alle digitale mogelijkheden die de moderne mens ter beschikking staan, is er een groeiend sociaal probleem en dat is eenzaamheid. Het tast niet alleen je zelfbeeld maar ook je gezondheid aan, blijkt uit onderzoek. Dat geldt zeker ook voor mensen met een migratieachtergrond en dan met name de ouderen. Lees meer over eenzaamheid op deze link: https://www.movisie.nl/artikel/aanpak-eenzaamheid-wat-weten-we-waar-staa...

Stappenplan tegen arbeidsmarktdiscriminatie

23-01-2020

Uit onderzoek blijkt dat ondanks de krapte op de arbeidsmarkt er nog steeds gediscrimineerd wordt. In de eerste selectiefase blijken mensen met een niet oorspronkelijk Nederlandse naam vaak minder kans te maken. Welke maatregelen genomen kunnen worden om die ongewenste situatie tegen te gaan, leest u via de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/arbeidsmarkdiscriminatie-aanpakken-door-%E2%8...

Een halve eeuw Marokkaanse immigratie in Nederland

13-01-2020

Zo`n vijftig jaar geleden kwamen de eerste gastarbeiders naar ons land, eerst Spanjaarden en Italianen, later Marokkanen en Turken. Cultureel debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam heeft ter ere van vijftig jaar Marokkaanse migratie een interessante podcast gemaakt dat te beluisteren is op deze link van Spotify: https://open.spotify.com/episode/6FMus1bH8GpXs3rIsaLGXo

Discriminatie heeft gevolgen voor gezondheid en welzijn

09-01-2020

Discriminatie is een hardnekkig fenomeen met verstrekkende gevolgen. Lees meer op: https://www.kis.nl/artikel/discriminatie-en-de-gevolgen-voor-welzijn-en-...

Ware emancipatie en verandering komt niet van buitenaf maar van binnenuit

09-01-2020

Dat is de uitkomst van het onlangs gehouden Movisie Kerstdebat. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/verslag-kerstdebat-gedwongen-emancipatie-...

Pagina's

realisatie solide