Statushouder minder financieel afhankelijk door programma "Op Tijd"

02-03-2018

Een financieel gezonde huishouding voeren is niet altijd even gemakkelijk, laat staan voor mensen met een migratie-achtergrond. Daar is sinds kort verandering in gekomen door het programma "Op Tijd" dat statushouders helpt zelfstandig hun financien te beheren. Lees meer hierover op:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6242815/1/Financieel%20on...

Geert Hofstede: Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met Cultuurverschillen

28-02-2018

 

Het baanbrekende boek van professor Geert Hofstede "Allemaal Andersdenkenden, Omgaan met Cultuurverschillen" dat voor het eerst verscheen in 1991, is inmiddels zijn maar liefst 23e druk ingegaan. Het werk wordt dan ook gezien als een van de meest invloedrijke boeken van de afgelopen decennia op het gebied van culturele diversiteit. De inhoud wordt geraadpleegd door overheid en bedrijfsleven, studenten en andere geinteresseerden. Hetgeen tevens aangeeft dat onze multiculturele samenleving een blijvend thema van gesprek is. De "Dimensies van Hofstede" hebben bijgedragen aan wederzijds begrip tussen culturen. Geert Hofstede was als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht.

Diversiteitscursus uitzendbranche

26-02-2018

Bij een onderzoek door het TV-consumentenprogramma Radar bleek dat er in de uitzendbranche gediscrimineerd wordt op culturele afkomst. Zo vragen opdrachtgevers om geen mensen met een migratieachtergrond aan te nemen of door te sturen. Bijna de helft van de onderzochte bureaus voldoet aan dit verzoek. Naar aanleiding van deze bevinding hebben een aantal uitzendbureaus besloten om hun personeel een diversiteitscursus te geven om deze kwalijke zaken tegen te gaan.

https://www.nu.nl/economie/5151266/medewerkers-randstad-en-tempo-team-cu...

Discriminatie op school

21-02-2018

Ook al wordt er al veel aan gedaan, nog steeds is er meer discriminatie op onderwijsinstellingen dan wenselijk is. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft speciaal voor docenten en ander onderwijzend personeel de beste wetenschappelijk onderbouwde tips op een rij gezet t.a.v. het voorkomen en aanpakken van discriminatie.

Lees meer hierover op:  

https://www.kis.nl/artikel/zo-pak-je-discriminatie-aan-in-de-klas?utm_me...

Stedenband Maastricht en het Chinese Chengdu

07-02-2018

 

Vanaf 2012 onderhouden Maastricht en de Chinese stad Chengdu een stedenband die steeds hechter wordt. Chengdu is de hoofdstad van de provincie Sichuan in Centraal China en heeft ruim tien miljoen inwoners. Naast economische belangen gaat het bij een stedenband ook om het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en wetenschap, cultuur en toerisme. In bijgaande evaluatie kunt u meer lezen over de behaalde resultaten van de laatste vijf jaar en de toekomstige mogelijkheden:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/6171670/1/RIB%20-%20Evalu...

 

 

Armoedeconferentie Aanzet

21-01-2018

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen werd afgelopen zaterdag 20 januari in Stay-Okay het burgerinitiatief "Aanzet" gehouden waarbij aandacht werd gevraagd voor de armoedeproblematiek in de gemeente Maastricht. Al jaren ligt het percentage van burgers dat in Maastricht onder of rond de armoedegrens leeft boven het landelijk gemiddelde. Het betreft zo`n 16% ofwel een kleine 6.000 huishoudens waarvan vele langdurig (langer dan drie jaar). Binnenkort komt de Maastrichtse Rekenkamer met een uitvoerige studie over het armoedevraagstuk in onze gemeente. Bekend is wel al dat drie groepen burgers het meest met armoede te maken krijgen: alleenstaande ouders (meestal moeders), mensen boven de vijftig zonder werk en mensen met een migratieachtergrond.

De opkomst van de conferentie was met ongeveer 100 deelnemers goed te noemen. Om tot een open dialoog te komen werden er twee groepen geformeerd: ervaringsdeskundigen en professionals. De eerste groep waren de mensen met een uitkering en de tweede groep bestond uit politici en beleidsmedewerkers bij de gemeente en diverse (particuliere of openbare) instanties. Er werden vele feiten benoemd, ideëen gewisseld en zorgen geuit. Aan het eind van de dag kreeg de politiek het woord om kenbaar te maken hoe zij armoede actiever willen bestrijden. iedereen was het erover eens dat één ding vaststaat, zo kan het niet langer doorgaan in een van de allerrijkste landen ter wereld met een groeiende economie en alsmaar stijgende welvaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw politiebeleid etnisch profileren

12-01-2018

Vanaf begin dit jaar geldt voor al het politiepersoneel in Nederland een vernieuwd beleid ten aanzien van proactieve controle. De gemeenteraad kan daarbij monitoren of het etnisch profileren in de betreffende gemeente daadwerkelijk is afgenomen. Lees meer hierover op:

https://maastricht.notubiz.nl/  docucument60863031Nieuw%20beleid%20tegen%20etnisch%20profileren%20-%20brief%20van%20Controle%20Alt%20Delete

Nederlandse bevolking groeit verder door migratie

02-01-2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de Nederlandse bevolking in 2017 verder is gegroeid met ongeveer 100.000 inwoners, voornamelijk door buitenlandse immigratie (82%). Er kwamen 233.000 immigranten bij en vertrokken er 151.000 emigranten. Op lokaal niveau bestaan er echter grote verschillen. Zo daalde bijvoorbeeld het inwonertal in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten. Zo blijft ook de natuurlijke aanwas in de gemeente Maastricht dalen maar dat wordt opgevangen door immigratie van meer internationale studenten. Lees meer hierover op:

https://www.nu.nl/binnenland/5070578/nederlandse-bevolking-groeit-mede-m... en op

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/bevolking-in-bijna-kwart-van-gem...

 

Diversiteitsbeleid in de gemeente Maastricht

22-12-2017

 

  Maastricht is een bruisende stad die een belangrijke plaats inneemt in het Eurregio gebied van Nederland, Belgie en Duitsland. Daar hoort natuurlijk ook een actief diversiteitsbeleid bij. Hier kunt u lezen wat het standpunt van onze gemeente daarover is: 

Diversiteit

De gemeente heeft als standpunt dat iedere inwoner van Maastricht, inclusief nieuwkomers, de kans moet krijgen deel te nemen aan alle aspecten in onze samenleving. Integratie van individuen en groepen in alle aspecten van het maatschappelijke leven is een must. Meer hierover op: https://www.gemeentemaastricht.nl/bestuur-en-beleid/beleid/maatschappeli...

Maar niet alleen bij de gemeente speelt diversiteit een steeds grotere rol, ook de Universiteit van Maastricht hecht een groot belang aan een inclusiever beleid zoals u hier kunt lezen: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/focus-op-diversiteit-en-in...

Wilt u ook meepraten en -denken over diversiteit binnen onze gemeente, kom dan naar een van de vergaderavonden van de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) en raadpleeg daarvoor de pagina Vergaderingen op deze website. U bent van harte welkom!

 

 

Hoe gaat een wijkteam met diversiteit om?

19-12-2017

Een lokale aanpak is waar alles om draait als het aankomt op integratie en diversiteit in de samenleving. En daarbij spelen wijkteams een cruciale rol. Lees meer over hoe zij nog beter te werk kunnen gaan via de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/diversiteitsproof-werken-begint-met-erkennen-...

Pagina's

realisatie solide