Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen er in Nederland?

20-01-2021

De meeste mensen staan er niet bij stil dat inmiddels al bijna een kwart van alle Nederlanders een migratieachtergrond heeft. Dat cijfer ligt voor de gemeente Maastricht op meer dan 33%. Voor heel Nederkand hebben we het dan over ongeveer 4 miljoen burgers. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). Voor zo`n 40% is dat een westerse en zo`n 60% is dat een niet-westerse migratieachtergrond. Inmiddels behoort 46% tot de groep die in Nederland is geboren. De herkomstlanden zijn heel divers, en de migranten zijn hier al heel lang of soms nog maar kort. De voorspelling is dat hun aantal in de komende jaren nog verder zal toenemen tot rond de 30% in 2050. Landelijke en lokale overheden maar ook bedrijven en instellingen ontkomen dan ook niet aan duidelijke beleidsplanning ten aanzien van diversiteit en inclusie, iets waar de adviescommissie CIMM continu op wijst.

Meer data en informatie vindt u op:  https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/ho...

Nieuwe studie onthult invloed van eenzaamheid op lichamelijke en geestelijke gezondheid

27-12-2020

Terwijl eerdere onderzoeken al hebben aangetoond dat chronische eenzaamheid funest is voor onze gezondheid, heeft een nieuwe wetenschappelijke studie aangetoond dat eenzaamheid letterlijk veranderingen aanbrengt in ons brein. En was eenzaamheid al voor het coronatijdperk  een groot probleem aan het worden, nu is dat alleen nog maar verergerd. Wij zijn sociale dieren en hebben naast voeding net zo hard verbinding en betrokkenheid, kortweg relaties nodig. Het verstoken zijn van regelmatige contacten, hoe oppervlakkig ook, is voor iedereen een groot gemis maar dat gaat om verschillende redenen nog meer op voor de oudere burgers onder ons met een migratieachtergrond. Lees meer over het snel groeiende probleem van eenzaamheid op: 

 https://www.scientias.nl/eenzaam-door-corona-zo-ziet-dat-er-in-je-hersenen-uit/

Zonder drastische verandering wordt onze huidige samenleving onhoudbaar

26-12-2020

 Dat zegt Raf Janssen in de laatste uitgave van de Nieuwsbrief Sociale Alliantie. Hij pleit daarom voor een "begrippenrevolutie".

Wij worden momenteel geconfronteerd met drie immense vraagstukken: een gezondheidscrisis vanwege het coronavirus, een klimaatcrisis en een economische crisis. Armoede en sociale ongelijkheid worden door deze crises vergroot. Het besef groeit dat de huidige samenlevingsorde onhoudbaar is. Tegelijk doen mensen en bewegingen die naar verandering streven de ervaring op dat de bestaande orde onveranderbaar is. Er zijn overeenkomsten met de situatie in de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Toen kwamen overal in de samenleving nieuwe bewegingen rond arbeid en inkomen op. Die streefden naar een samenleving zonder armoede en ongelijkheid. Ze zijn stukgelopen op de taaiheid van bestaande structuren. Zolang we er niet in slagen een nieuwe inhoud te geven aan de basisbegrippen waarop de bestaande structuren stoelen, zal de onhoudbare samenlevingsorde toch onveranderbaar blijven en zullen armoede en sociale ongelijkheid toenemen. Raf Janssen pleit voor een begrippenrevolutie. Dat is volgens hem de enige weg om deze impasse te doorbreken.

Sociaal Domein op koers?

26-12-2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde onlangs haar rapport "Sociaal Domein op koers?" over verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Het antwoord is, zoals viel te verwachten, niet erg positief. Lees meer hierover op:  https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/sociaal-domein-o...

 

Hoe andere Europese landen moslimdiscriminatie aanpakken

21-12-2020

Ons land staat in het buitenland bekend als een relatief tolerant land. Toch ervaart meer dan 50% van de hier levende moslims regelmatig discriminatie. Voor christenen is dat 21% en niet-, of anderszins gelovigen 25%. Ook veel Joodse burgers ervaren toenemend racisme. Al die percentages zijn veel te hoog wanneer we een inclusieve samenleving nastreven.

Lees op onderstaande link van het Kennisplatform Integratie en Samenleving hoe andere Europese landen omgaan met bijvoorbeeld moslimdiscriminatie: https://www.kis.nl/artikel/moslimdiscriminatie-wat-er-bekend-over-de-aan...

 

Oog hebben voor diversiteit in het verouderingsproces

20-12-2020

In deze nare coronatijden is eenzaamheid een steeds groter probleem aan het worden en dat geldt natuurlijk voor elke burger, onafhankelijk met welke achtergrond ook. Maar een groep die er meer dan gemiddeld uitspringt is die met een migratieachtergrond. Ze hebben vaak niet alle familie dichtbij om op terug te vallen, zijn vaak meer actief op religieus gebeid maar kunnen niet naar de moskee of ander gebedshuis en, vooral de ouderen, spreken de taal minder goed om alles op de media te volgen wat er gebeurt.  Lees meer op:  https://www.movisie.nl/artikel/heb-oog-diversiteit-verouderingsproces?ut...

Geautomatiseerd etnisch profileren neemt problematische vormen aan

18-12-2020

Langzaam wordt duidelijk dat overheidsinstanties in binnen-, en buitenland steeds vaker algoritmen gebruiken die etnisch profileren zoals onder andere is gebleken bij de toeslagenaffaire van de belastingdienst. Een ander voorbeeld is het Sensing-project in Roermond, om onder meer diefstal, drugshandel en zakkenrollen tegen te gaan. Amnesty International heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en noemt het project een voorbeeld van ‘de automatisering van etnisch profileren’.

Kwalijk hierbij is dat het principe dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel wordt bewezen, hetgeen een van de basiselementen is van onze rechtstaat, (deels) wordt losgelaten. Mensen worden niet als verdacht beschouwd vanwege hun daden, maar omdat ze vanwege bepaalde kenmerken – zoals een soort nummerplaat of uiterlijke persoonskenmerken – als hoog risico worden gezien. Het idee is dat hun profiel erop wijst dat ze mogelijk een misdaad zullen begaan. Dit algoritme stelt geen misdaden vast, maar voorspelt ze. Daarmee is het Sensing-project een voorbeeld van predictive policing, een trend die zich wereldwijd steeds meer aan het ontwikkelen is en dat baart terecht zorgen als er niet zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan. De mogelijkheid valt moeilijk uit te sluiten dat vooral mensen van kleur vaker slachtoffer worden van verkeerde interpretaties van gegevens. Herhaaldelijk is dat aangetoond, onder meer door Joy Buolamwini, een onderzoeker aan de Amerikaanse universiteit MIT en oprichter van de Algorithmic Justice League. Uit onderzoeken blijkt dat zo’n mismatch bij mensen van Afro-Amerikaanse afkomst en ook bij mensen met een Aziatische achtergrond, zo’n tien tot honderd keer vaker voorkomt dan bij witte mensen, hetgeen regelrechte discriminatie is.

Pagina's

realisatie solide