Diversiteitspact COC Limburg

07-12-2017

In het afgelopen jaar hebben COC Limburg en diverse andere maatschappelijke organisaties zich ingezet om te komen tot een diversiteitspact. Hier is de link waar u daarover meer kunt lezen:

https://maastricht.notubiz.nl/document/5990754/1/COC%20Limburg%20-%20rea...

Manifest van de gezamenlijke Maastrichtse adviesraden aan de gemeentelijke politiek

24-11-2017

In maart volgend jaar vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gezamenlijke adviesraden van de gemeente Maastricht, te weten De Adviesraad Sociaal Domein, De Seniorenraad, de Jongerenraad en de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) hebben daarvoor het onderstaande Manifest opgesteld als een advies naar alle politieke partijen. Het motto daarbij is: "Stel de mens centraal en niet het systeem"!

 

 

Aan:    de politieke partijen in de gemeente Maastricht die deelnemen aan de raadsverkiezingen 2018

 

 Geachte mevrouw/heer,

 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen eraan. De samenwerkende adviescommissies van de gemeente Maastricht – CIMM, ASD, JONGR en ASM – willen met het hier bijgaande Manifest aandacht vragen voor een aantal zaken die o.i. cruciaal zijn voor de toekomst van de stad. Wij bieden u dit Manifest aan in het kader van het bevorderen van het (maatschappelijk) debat. Wij hopen dat onze punten aandacht krijgen bij het bereiken van een nieuw coalitieakkoord.

Onze samenleving verandert in snel tempo, waarbij thema’s als decentralisatie, globalisering en digitalisering er enkele zijn die van grote invloed zijn op ieder individu en de stad in zijn geheel.

 Wij achten het de verantwoordelijkheid van de politiek om adequaat in te spelen op deze ontwikkelingen en daarbij de burger niet uit het oog te verliezen. De uitdaging om de politiek dichter bij de mensen te brengen, is niet eerder zo manifest aanwezig geweest als nu: politici dienen rekening te houden met sociale belangen, met het sociaal rendement van hun besluiten. Kwaliteit van leven van burgers staat voorop en niet alleen het kostenaspect.

Sleutelwoorden zijn participatie en actieve betrokkenheid. Burgers dienen zolang mogelijk gezond, actief en veilig thuis te blijven wonen onder eigen regie.

 Als gevolg van de crisis en de rijksbezuinigingen zijn steeds meer mensen in (financiële) problemen gekomen door ongewilde werkloosheid, door het wegvallen van sociale voorzieningen en/of door een opeenstapeling van kosten en eigen bijdragen. Helder is dat burgers willen blijven meedoen en wensen serieus te worden genomen.

 Investeren en faciliteren levert de gemeente Maastricht op middellange termijn maatschappelijke én financiële winst op. Er dient te worden voorkomen dat mensen buiten de (maatschappelijke) boot vallen, aangezien dat zal leiden tot nog grotere problemen en nog hogere kosten in de toekomst.

We stellen de mens centraal en niet het systeem!                                                                                                                                                     

Namens de gezamenlijke adviescommissies van Maastricht,

De voorzitters

 

 

 

MANIFEST VOOR EEN INCLUSIEF MAASTRICHT

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Maastricht, de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht, De Jongerenraad Maastricht en de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht gaan ervan uit dat alle politieke partijen in Maastricht in de aanloop naar maar vooral ook ná de verkiezingen ruime en positieve aandacht zullen hebben voor het bevorderen van ieders deelname aan de Maastrichtse samenleving, een inclusieve Maastrichtse samenleving.

 

Vanuit onze betrokkenheid bij de Maastrichtse burgers doen de gezamenlijke adviescommissies van de gemeente Maastricht een beroep op alle Maastrichtse politieke partijen en vragen wij uw aandacht voor onze hieronder geformuleerde, gezamenlijke uitgangspunten:

 

  • De Maastrichtse samenleving is een samenleving waar iedereen bijhoort, ongeacht haar of zijn leeftijd, religieuze of culturele achtergrond, beperking, huidskleur of seksuele geaardheid. Wij gaan ervan uit dat alle politieke partijen in Maastricht met inachtneming van alle grondrechten en fundamentele vrijheden, zoals deze zijn vastgelegd in diverse wetten en verdragen[1] een inclusieve samenleving willen en alles in het werk zullen stellen om maatschappelijke acceptatie en deelname aan de samenleving door Maastrichtse burgers te bevorderen.
  • De gezamenlijke adviescommissies gaan ervan uit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het leven dat zij willen leiden, voor hun eigen gezondheid en die van anderen; dat ook Maastrichtse burgers daartoe het liefste hun eigen kracht, hun eigen mogelijkheden willen inzetten.
  • De eigen kracht van Maastrichtse burgers is echter gebaat bij en wordt bevorderd door de beschikbaarheid van betaald werk, voldoende financiële draagkracht, voldoende geschikte huisvestingsmogelijkheden, passend en geschikt openbaar vervoer en communicatie die voor iedere Maastrichtse burger -ook voor hen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn- toegankelijk en begrijpelijk is.
  • Waar burgers bij het ontbreken van mogelijkheden en voorzieningen of als gevolg van leeftijd, een gebrekkige gezondheid, onvoldoende financiële middelen of anderszins niet over voldoende eigen kracht beschikken of een minder sterk sociaal netwerk hebben, is het de maatschappelijke plicht van de gemeente ervoor te zorgen dat deze burgers niet buiten de (maatschappelijke) boot vallen.
  • Maastricht kent een grote groep burgers met een migratieachtergrond.  Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat ook zij zich thuis moeten kunnen voelen in deze stad. Een tweetal speerpunten in het daarvoor te voeren beleid zijn een gelijke behandeling bij sollicitaties, maar ook zichtbaarheid en herkenning van de eigen identiteit in de vele informatieve en promotionele uitingen van de stad. Hierin kan de gemeente zowel een sturende maar ook beslissende rol spelen. 
  • Jongeren hebben de toekomst maar daarvoor moeten ze wel in de gelegenheid worden gesteld want steeds vaker vallen ze tussen de wal en het schip. De jeugdzorg staat onder grote druk en bij het woonbeleid worden jongeren, zowel studerend als werkend, meestal achtergesteld. Een inclusieve samenleving zorgt ervoor dat ook jongeren een evenredig deel van de aandacht en middelen toegekend krijgen.
  • Wij gaan ervan uit dat álle Maastrichtse politieke partijen een inclusieve Maastrichtse samenleving willen bereiken voor iedereen door:  a. te investeren in het bevorderen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt;                                                                                                             b. te investeren in een effectief armoedebeleid;                                                                                                                      c. zich in te spannen om de mogelijkheden te onderzoeken naar nieuwe vormen van bestaanszekerheid voor mensen;                                                                                                                                                                                                d. zich in te spannen voor een bereikbare, toegankelijke en bruikbare openbare én private omgeving en huisvesting voor álle Maastrichtse burgers, ook die met beperkingen;                                                                           e. te stimuleren dat voor opvoeders, mantelzorgers en informele zorgverleners elke noodzakelijke vorm van (professionele) ondersteuning beschikbaar is;                                                                                                                         f. de Maastrichtse burgers zelf en de buurten waarin zij wonen te voorzien van voldoende en adequate mogelijkheden voor een mens-, wijk- en buurtgerichte aanpak van sociale en individuele problemen;   

 
[1] De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen; Het Europees Sociaal Handvest; De Nederlandse Grondwet.

 

 

 

Van vluchteling tot succesvol ondernemer en rolmodel

23-11-2017

Een inspirerend verhaal over Somalier Omar Munie die van vluchteling tot succesvol ondernemer werd:

https://www.kis.nl/artikel/van-vluchteling-tot-succesvol-ondernemer-zie-...

De overheid kan haar burgers geen standpunten opleggen

23-11-2017

 

                                                                                                           Socioloog en hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Vrije Universiteit Sawitri Saharso stelt dat de burger geen standpunten van de overheid opgelegd kan krijgen. Neem een voorbeeld aan Canada waar het volkomen geaccepteerd wordt dat een politieagent een tulband draagt. Lees meer over haar betoog op: 

https://www.kis.nl/artikel/de-overheid-kan-geen-standpunten-opleggen-aan...

Armoede in Maastricht

25-10-2017

Vooral voor de buitenstaander heeft Maastricht het imago van en rijke stad waar het heel goed toeven is. Maar schijn bedriegt. Maastricht kent ook armoede en die is zelfs fors hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Maar liefst een op de zes huishoudens leeft van een inkomen dat ligt tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Meer daarover leest u hier: https://www.thuisinmaastricht.nl/armoede-in-maastricht-komt-dat-voor/

Shelter City Maastricht

24-10-2017

Maastricht is een van de tien Shelter City steden in Nederland. Elke Shelter City is een tijdelijke veilige haven voor mensenrechtenverdedigers om hun belangrijke werk ongestoord voort te kunnen zetten. Totaal wordt er momenteel onderdak geboden aan zo`n 56 mensen. Lees meer hierover op:  https://sheltercity.nl/city/maastricht/

Congres Armoede en Laaggeletterdheid: een dubbel taboe

13-10-2017

31 Oktober a.s. organiseren Provincie Limburg, Stichting de Pijler, Stichting Lezen en Schrijven en het FAM! in Roermond een congres met workshops over het dubbele taboe van armoede en laaggeletterdheid. Daar vallen ook burgers onder met een migratieachtergrond. Aanmelden kan via:

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5778561/1/FAM%21%20Netwer...

Moslim discriminatie in EU

22-09-2017

Een groot Europees onderzoek onder meer dan 10.000 moslims in de EU wijst uit dat Nederlandse moslims zich meer gediscimineerd voelen dan die in andere landen. Alleen Griekenland scoort in dit verband hoger. Lees meer over de achtergronden hierover op:

https://nos.nl/artikel/2194043-nederlandse-moslims-ervaren-meer-discrimi...

De dilemma`s van Turks-Nederlandse studenten

23-08-2017

Bijgaand een interessant artikel in de Groene Amsterdammer van deze week over de dilemma`s die Turks-Nederlandse studenten in ons land hebben:

https://www.groene.nl/artikel/pas-nu-kan-ik-knallen-sparren-haal-ik-jare...

Echtscheiding en armoede hebben veel met elkaar te maken

19-08-2017

Ondanks de stijgende economie neemt het aantal bijstandsuitkeringen en daarmee ook het aantal kinderen in een éénouder bijstandsgezin nog steeds toe. Dat geldt tevens voor mensen met een migratieachtergrond. Bijgaand het artikel "Het Einde van het Gezin: scheiding in Achterstandsbuurten" dat daarover een heldere analyse geeft in het magazine De Groene Amsterdammer van deze week.

https://www.groene.nl/artikel/het-einde-van-het-gezin?utm_source=De+Groe...

Pagina's

realisatie solide