Lockdown laat kansenongelijkheid tussen kinderen alleen maar toenemen

18-12-2020

Dat beweren verschillende deskundigen waaronder de Amsterdamse onderwijssocioloog Thijs Bol. "Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen." Zo hebben kinderen uit probleemgezinnen tot wel een half jaar of meer ontwikkelingsachterstand opgelopen omdat zij wekenlang niet naar school mochten. Het wordt steeds moeilijker om die achterstand later weer in te lopen. Ook nemen bij kinderen eet-, en slaapproblemen en angststoornissen toe.

 

Het vlechtwerk van diversiteitsfactoren en uitsluiting

10-12-2020

 Ceronne Kastelein van Movisie schreef een interessant artikel over een andere benadering van diversiteit en inclusie: het zogenaamde "vlechtwerk van twaalf diversiteitsfactoren" (zie onderstaande afbeelding). Zo heeft ieder individu een eigen vlechtwerk. Lees meer hierover op: https://www.movisie.nl/artikel/diversiteitsfactoren-uitsluiting?utm_camp...

 

Seksuele oriëntatie: Seksuele oriëntatie gaat over tot wie je je romantisch/seksueel aangetrokken voelt. Denk hierbij aan lesbische vrouwen, homoseksuele mannen of biseksuele mensen, mensen die zich identificeren als panseksueel of heteroseksueel.

Gender & sekse: Sekse gaat over de biologische verschillen op het gebied van geslacht. Gender gaat over de culturele en maatschappelijke betekenis van biologische verschillen.

Leeftijd: Dit gaat over levenservaring, maar kan ook iets zeggen over de levensfase waarin iemand zich bevindt.

Uiterlijke kenmerken: Uiterlijke kenmerken zijn een bepaald communicatiemiddel waarop mensen kunnen reageren. Met sommige uiterlijke kenmerken worden we geboren, zoals  huidskleur of type haar. Andere uiterlijke kenmerken zijn het gevolg van gebeurtenissen in je leven, zoals een zichtbaar litteken. Het is daarnaast mogelijk om zelf invulling te geven aan uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld door een hoofddoek te dragen of het laten zetten van een tattoo. Zo is een uiterlijk kenmerk soms gekoppeld aan een bepaalde sociaal-culturele of religieuze achtergrond, het hebben van een beperking of een bepaalde levenswijze. Uiterlijke kenmerken kunnen elementen zijn waaraan de samenleving betekenissen verbindt. 

Sociaal-culturele achtergrond: Dit gaat over normen, waarden, gewoonten en gebruiken die iemand vanuit huis meekrijgt. Dit kan ook duiden op een specifieke groep waar iemand zich mee identificeert.

Gezondheid: De mate waarin iemand lichamelijk, psychisch en sociaal welgesteld is.

Religie & levensbeschouwing: Onder religie wordt doorgaans geloofsleer of een godsdienst verstaan. Een levensbeschouwing gaat over het hebben van een bepaalde visie of filosofie op het leven.

Financiële situatie: De mate waarin iemand financieel in staat is om voor zichzelf (en eventueel voor anderen) te zorgen.  

Educatie: Dit gaat over toegang tot onderwijs. Ook gaat het over hoe goed je je kunt bewegen binnen het onderwijs en de mate waarin je het hebt genoten of geniet. Denk hierbij ook aan verschillende types onderwijs. 

(Arbeids)participatie: Dit gaat over toegang tot de arbeidsmarkt. Ook gaat het over hoe goed je je kunt bewegen op de arbeidsmarkt. Participatie gaat over het betekenisvol kunnen acteren in de samenleving. Arbeid is daar een belangrijk element in, maar dit gaat over zorg voor anderen, vrijwilligerswerk, studeren en andere maatschappelijke taken of activiteiten.

Sociale status: De sociale status betreft het aanzien, de eer, de prestige die iemand krijgt en met zich meedraagt in diens sociale groep of samenleving. Sociale status kan verkregen worden door toewijzing, waarbij persoonlijke invloed geen rol speelt, of verwerving waar dit wel het geval is. Als iemand uit een bepaalde groep een goede sociale positie verwerft, kan dat voor een groep empowerend werken: andere mensen kunnen dan zien dat er toegang is tot die veronderstelde hogere status. Sociale status bestaat op individueel niveau en op collectief niveau (Nock & Rossi, 1978).

Inclusief werken 

Inclusief werken, betekent rekening houden met alle mogelijke diversiteitsfactoren en combinaties van diversiteitsfactoren. Het bewustzijn van de manieren waarop mensen van elkaar kunnen verschillen en het beschikken over basiskennis kan jou als sociaal professional helpen. Daarnaast is het belangrijk om te beschikken over een aantal basiscompetenties. Meer weten over deze basiscompetenties? Bekijk dan de pagina ‘Basiscompetenties inclusief werken voor sociaal professionals’.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overheid wil benoeming Nationaal Coordinator Discriminatie en Racisme

09-12-2020

Minister Ollengren die diversiteit en inclusie in haar portfeuille heeft wil in het komende jaar een Nationaal Coordinator Discriminatie en Racisme benoemen. Daarvoor wordt momenteel onderzocht hoe die moet gaan werken en wat de benodigde middelen zullen zijn. In ieder geval krijgt de coordinator als aandachtsgebieden:  racisme, moslimhaat, antisemitisme en lhbti-, en gendertegenstellingen. Tevens komt er ook een staatscommissie die diepgaand onderzoek gaat doen naar discriminatie en racisme in onze samenleving. 

De Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector

09-12-2020

Dat diversiteit en inclusie steeds meer leeft in onze samenleving is een hoopvol teken. Zo heeft de culturele en creatieve sector een eigen code opgesteld die heel duidelijk aangeeft welke stappen er ondernomen moeten worden om een meer homogene samenleving te krijgen. Lees meer op: https://codeculturelediversiteit.com/wp-content/uploads/2019/11/Code-Div...

College van B&W van Maastricht scoort goed op eigen diversiteit

03-12-2020

Dat geldt tenminste voor haar eigen samenstelling als gekeken wordt naar sekse in vergelijking met andere gemeenten in ons land. Het College van Maastricht bestaat namelijk uit een vrouwelijke burgemeester en twee vrouwelijke wethouders naast de andere vier mannelijke wethouders. Bovendien had de vorige burgemeester een LHBTI-achtergrond.

Kennisplatform De Collegetafel heeft sekseverhoudingen onderzocht in al onze gemeenten en kwam tot de ontdekking dat slechts 25% van de 355 gemeenten in ons land een vrouwelijke burgemeester heeft, dus er is nog een forse slag te maken. Honderdtwintig gemeenten hebben zelfs nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad waaronder vijf van de tien grootste gemeenten van ons land, te weten Eindhoven, Groningen, Tilburg, Breda en Rotterdam. Qua wethouders hebben maar liefst 103 gemeenten geen enkele vrouwelijke wethouder.

Diversiteit kent natuurlijk veel meer aspecten dan alleen sekse en gender zoals o.a. opleiding, leeftijd, culturele achtergrond en sociale klasse. En dan scoort een gemeente als Rotterdam weer goed met een burgemeester met een migratieachtergrond, net zoals Arnhem. Als gekeken wordt naar gemeentelijke bestuurders met een migratieachtergrond dan valt dat bar tegen. Maar liefst 22% van alle Nederlandse burgers heeft een migratieachtergrond, dat wil zeggen tenminste één ouder die buiten ons land geboren is. Maar daarvan is slechts 1% burgemeester, 2% gedeputeerde, 0% Commissaris van de Koning, 0% secretaris-generaal, 1% Eerste Kamerlid. Alleen onze Tweede Kamer springt er goed uit met een percentage van 17%. (Bron: RTL Nieuws 2017).

De adviescommissie CIMM zal zich blijven inzetten om ook in Maastricht diversiteit en inclusie op de kaart te zetten en bespreekbaar te maken.

 

Minder vasthouders aan Zwarte Piet

02-12-2020

Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat steeds minder mensen vasthouden aan een traditionele zwarte piet. Was dat percentage 4 jaar geleden nog een meerderheid van 65%, nu is dat gedaald tot 39% en die daling geldt voor alle leeftijdsgroepen. Waren het tot nu toe vooral hoogopgeleiden die vonden dat zwarte piet best mocht verkleuren, nu wordt die mening ook steeds meer gedeeld door lageropgeleiden. De populariteit van het Sinterklaasfeest als geheel daalt door verschillende omstandigheden zoals steeds kleinere en kinderloze gezinnen en het vieren van kerstsmis: nu viert ongeveer 40% van de Nederlanders nog Sinterklaas.

De adviescommissie CIMM heeft het College van B&W geadviseerd om niet meer verder te gaan met zwarte piet manifestaties in de openbare ruimte van Maastricht uit respect voor de groeiende groep Nederlandse burgers die zich daardoor gediscrimineerd voelen.

Interview met Said El Haji over de verbindende kracht van taal

23-11-2020

In de Volkskrant van deze week staat een interessant interview met schrijver Said El Haji over de verbindende kracht van taal. Lees hier het interview:  https://www.volkskrant.nl/mensen/schrijver-said-el-haji-zag-als-taaldoce...

SCP constateert dat het Sociaal Domein stagneert

16-11-2020

Waar talloze organisaties en (ervarings)deskundigen al voor hadden gewaarschuwd, blijkt vijf jaar later toch uit te komen: het Sociaal Domein stagneert, de decentralisatiewetgeving is verre van een succes en er zijn weinig tot geen echte verbeteringen te melden. Lees meer hierover op de website van Sociaal en Cultureel Planbureau:

 https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/sociaal-domein-stagneert-vi...

Overheid start campagne tegen stagediscriminatie

12-11-2020

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat uit onderzoek blijkt dat zo`n 10% van alle stagiares met een migratieachtergrond last heeft van discriminatie. Of om een stageplek te vinden of tijdens de stageperiode. Dat geldt met name voor studenten met een Marokkaanse achtergrond. Daarom start de overheid een nieuwe bewustwordingscampagne onder de naam #Kiesmij. Eerdere maatregelen ter voorkoming van discriminatie voor studenten betreffen een meldpunt en trainingen bij bedrijven door het Ministerie van Onderwijs. 

Pagina's

realisatie solide