Burgemeesters signaleren toename ongelijkheid door corona en pleiten voor actie

16-06-2020

De Coronacrisis treft vooral bewoners van kwetsbare wijken, dat stellen vijftien burgemeesters van grote en middelgrote steden in ons land. Zij bieden daarom in Den Haag een manifest aan waarin gevraagd wordt om 1,25 miljard Euro aan steun, zo meldt de Volkskrant.

Toename van onderwijsachterstanden, drugscriminaliteit, schuldproblematiek, psychische problemen en werkloosheid vereisen een actieplan dat nog deze zomer moet starten. Zij pleiten eronder andere voor dat bewoners van achterstandswijken voorrang moeten krijgen bij vacatures. De adviescommissie CIMM zal deze ontwikkelingen ook ter sprake brengen bij het College van B&W van Maastricht.

Anti-discriminatie coordinator gewenst

11-06-2020

Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens schrijft in haar pas gepubliceerde jaarverslag dat de aanpak van racisme en discriminatie in ons land beter moet. Het College adviseert de overheid daarvoor een permanente coordinator aan te stellen. Discriminatie in de openbare ruimte is helaas structureel en moet daarom beter worden tegengegaan. Een van de taken van deze coordinator is om te  onderzoeken welke groepen vaker met discriminatie en racisme te maken krijgen en welk beleid gemeenten hierover moeten voeren.   

Wat gemeenten kunnen doen tegen racisme en discriminatie

09-06-2020

Alhoewel de begrippen racisme en discriminatie dicht bij elkaar liggen, zijn er toch ook verschillen. Lees meer hierover en wat gemeenten hiertegen kunnen doen op de volgende link:

https://www.kis.nl/artikel/zeven-prangende-vragen-en-antwoorden-over-rac...

Over racisme in Nederland

06-06-2020

Dat ook in ons land wordt gediscrimineerd lijdt geen twijfel. Keer op keer wordt dat bevestigd door onderzoeken zoals de toeslagenaffaire bij de belastingdienst, sollicitatieprocedures bij onder meer uitzendbureaus of met feiten op scholen of voetbalvelden. Lees hier een artikel van cultureel antropoloog Sinan Cankaya over discriminatie in Nederland: 

https://blendle.com/i/ad/racisme-nederland-ziet-en-hoort-niets/bnl-adn-2...

Migrantenorganisaties vragen juist nu om meer samenwerking

28-05-2020

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat relatief meer mensen met een migratieachtergrond overlijden aan het Corona virus. Redenen zijn onder andere armoede, taalachterstand, grotere gezinnen of moeilijk bespreekbare taboes. Daarom is juist nu in deze Coronatijd meer samenwerking nodig tussen gemeenten en migrantenorganisaties. Lee meer hierover op:

https://www.movisie.nl/artikel/migrantenorganisaties-werk-juist-nu-coron...

Nederlandse moslims zijn veel Nederlandser dan gedacht

27-05-2020

Een interessant essay in De Groene Amsterdammer van deze week  over de Islam in Nederland dat positiever is dan gedacht. Lees meer op:  https://www.groene.nl/artikel/gaat-het-nog-wat-worden?utm_source=De+Groe...

Adviescommissie CIMM niet eens met eventuele opheffing

26-05-2020

Op dinsdag 26 november heeft de adviescommissie CIMM (Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht) een brief gestuurd naar het College van B&W en de voltallige gemeenteraad van Maastricht met argumenten waarom het een groot verlies zal zijn als de commissie zou worden opgeheven zoals het College en de ingehuurde adviseur KPMG dat heeft voorgesteld. Op verzoek sturen wij u een copie van de brief.   

Fraude van taalscholen bij inburgering

23-05-2020

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat op grote schaal wordt gefraudeerd door taalscholen bij inburgeringscursussen. Gratis laptops, kadobonnen ter waarde van 250 Euro en andere lokkertjes worden door taalscholen aangeboden bij een inschrijving. Vele statushouders weten niet of nauwelijks dat er bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 10.000 Euro staat gereserveerd voor onder andere het volgen van taallessen. Als de nieuwe cursist akkoord gaat met het cursusvoorstel, kan de taalschool bij DUO haar facturen indienen. En dat gebeurt vaak zonder dat daar taallessen tegenover staan. In ruil voor het aftekenen van de facturen voor niet gekregen taallessen, krijgt de statushouder allerlei douceurtjes dus de verleiding is groot. En frauderende scholen zijn graag bereid om valse verklaringen af te geven voor "gevolgde" taallessen, zo blijkt. Meer informatie in het Volkskrant artikel "Taalschoolfraude" van 22 mei 2020.

Wie vier keer is gezakt voor het taalexamen, krijgt ook nog eens ontheffing van de inburgeringsplicht zolang er maar 600 uur aan onderwijs is gevolgd hetgeen lang niet altijd het geval is. Dit kan niet zo doorgaan en moet anders, vindt ook de commissie CIMM die haar adviesdiensten heeft aangeboden aan wethouder Mara de Graaf van Maastricht ten aanzien van de nieuwe Wet Inburgering.

 

Diversiteit, eenzaamheid en Corona

14-05-2020

 

Was eenzaamheid al een groot sociaal probleem onder minderheden in de samenleving, door het Corona virus en al zijn beperkende maatregelen is dat alleen nog maar fors toegenomen. Onder andere burgers met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond, ouderen, mensen met een andere seksuele geaardheid, mensen met een beperking, laaggeletterden en lagere inkomensgroepen worden meer getroffen dan gemiddeld. En dat geldt zeker voor mensen die digitaal wat minder onderlegd zijn. Onderzoek wijst uit dat structurele eenzaamheid leidt tot meer stress, depressiviteit en gezondheidsschade. Alsof dat al niet erg genoeg is, dreigen veel mensen ook nog eens hun baan of inkomen te verliezen en staan pensioenen onder grote druk om in de nabije toekomst tot verlaging van uitkeringen over te gaan. Kortom, er dreigt een sociale ramp als er niet tijdig voldoende aandacht aan wordt besteed. 
Gelukkig ontstaan er ook nieuwe, bemoedigende initiatieven. Zo zijn al voor Corona uitbrak, acht maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in Limburg de strijd aangegaan met eenzaamheid onder ouderen. Het project "Samen tegen Eenzaamheid" met als partners onder andere de Universiteit van Maastricht, Platform Mantelzorg Limburg, de provinciale GGD, Burgerkracht Limburg en Platform Mantelzorg Limburg, streeft er naar om in alle Limburgse gemeenten een "loket" open te stellen waar eenzame ouderen terecht kunnen. Maar er zijn in deze Coronatijd meer van deze initiatieven nodig die ook andere betrokken burgers bijstaan. Zo zou bijvoorbeeld een gemeentelijk "Preventieteam Eenzaamheid" met efficiënt gebruik van (financiële) middelen een groter probleem en veel hogere kosten op de wat langere termijn kunnen voorkomen. 
 
Lees ook het volgende artikel hierover:

https://www.kis.nl/artikel/de-onbesproken-eenzaamheid-van-marokkaanse-ou...

 

De Coronacrisis in gezinnen met een migratieachtergrond

23-04-2020

De Coronacrisis treft ons allemaal. Toch blijkt uit onderzoek dat sommigen meer worden getroffen dan anderen. Bijvoorbeeld in de VS waar  het virus meer dan gemiddeld de bevolkingsgroep treft van African Americans en mensen uit lagere sociale klassen met lagere inkomens. In ons eigen land geldt dat voor gezinnen met een migratieachtergrond die vaak een meervoudige problematiek kennen en daardoor minder veerkracht hebben om problemen het hoofd te kunnen bieden. Zo zijn scholen het contact kwijtgeraakt met duizenden leerlingen. In deze contactarme tijd kan veel worden opgelost door digitaal te gaan maar dat is niet altijd voor iedereen even eenvoudig als het lijkt. Lees verder op: https://www.kis.nl/artikel/corona-crisis-gezinnen-met-een-migratieachter...

Pagina's

realisatie solide